ติดต่อ

Research and Development Institute, Muban Chombueng Rajabhat University
46 Moo.3 Chombueng Sub-district, Chombueng District, Ratchaburi, 70150

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

ผู้รับผิดชอบหลัก

Asst. Prof. Narumol Chumuang, Ph.D.
บรรณาธิการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เบอร์โทรศัพท์ +66-32-720-536 ext. 1083

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Samatchayar Poolsak
เบอร์โทรศัพท์ +66-87-568-0296