บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ชูเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง               สถาบันเทคโนโลยีสิรินธร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ              มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

กองอำนวยการและเผยแพร่

อาจารย์ ดร.สันติ รักษาวงศ์                           มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

นางสาวสมัชญา พูลศักดิ์                               คัดลอก / แก้ไขเค้าโครง