วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสาขาที่ระบุไว้ในขอบเขตของวารสาร
  2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า การดำเนินการด้านการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 

ขอบเขตของวารสาร

            วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

กระบวนการพิจารณาบทความ

            บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

 

ประเภทของบทความ

            บทความวิจัย (research article)

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

            ภาษาไทย

            ภาษาอังกฤษ

 

กำหนดการออกวารสาร 6 ฉบับต่อปี

            ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์

            ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน

            ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน

            ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม

            ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม

            ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม

 

เจ้าของวารสาร

            สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง