Return to Article Details ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างและอัตราส่วนระหว่างของแข็งต่อสารละลายกรดซิตริกที่ใช้สกัดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเพคตินจากเปลือกส้มโอ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล