ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างและอัตราส่วนระหว่างของแข็งต่อสารละลายกรดซิตริกที่ใช้สกัดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเพคตินจากเปลือกส้มโอ

Main Article Content

อุบลวรรณา ศรีมงคลลักษณ์
มาริษา ภู่ภิญโญกุล
พัชรี ตั้งตระกูล

Abstract

Abstract


The objectives of this research were to study the effect of varieties and extraction conditions on physicochemical properties of pectin extracted from pomelo. A 2 x 2 x 3 factorial arrangement in CRD was used as an experimental design. The factors include two varieties of pomelo peels (Thong-D and Khao Narm-Phueang) two pH values (2 and 3) and three solid :  liquid ratios (1 : 15, 1 : 20 and 1 : 25 w/v). It was found that under solid-liquid ratio of 1 : 25 w/v gave the highest pectin yield and solubility. The extracted pectin with citric acid pH 2 was found to have a better emulsifying activity and emulsion stability. However, degree of esterification of extracted pectin with citric acid pH 3 was higher than that from pH 2. The pectin extracted from pomelo peel is high methoxyl type (> 50 %) of pectin and rapid set on total soluble solids at 65 %. 


Keywords: pectin; pomelo peel; physicochemical property

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศรีมงคลลักษณ์ อ., ภู่ภิญโญกุล ม., & ตั้งตระกูล พ. (2018). ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างและอัตราส่วนระหว่างของแข็งต่อสารละลายกรดซิตริกที่ใช้สกัดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเพคตินจากเปลือกส้มโอ. Thai Journal of Science and Technology, 7(5), 544–552. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.49
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

อุบลวรรณา ศรีมงคลลักษณ์

สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

มาริษา ภู่ภิญโญกุล

สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

พัชรี ตั้งตระกูล

ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

References

กิตติ สระแก้ว, ส้มโอ, แหล่งที่มา : http://www.agriman.doae.go.th/home/news/Year%202013/010_Citrus%20maxima.pdf, 28 พฤษภาคม 2561.
ฉันทนา กายาเมา, 2542, การหาปริมาณเพคตินในละมุด สับปะรด ส้มโอ ส้มเขียวหวาน และแอปเปิ้ล, โครงงานวิจัยปริญญาตรี, สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, เชียงใหม่, 48 น.
ชินานาฏ วิทยาประภากร และสมัชญ์ ทวีเกษมสมบัติ, 2555, การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากวัสดุทางการเกษตร, ว.วิชาการและวิจัย มทร. พระนคร 5: 183-189.
ธานุวัฒน์ ลาภตันศุภผล, ปฏิมา ทองขวัญ และศิริลักษณ์ สรงพรมทิพย์, 2556, การสกัดเพคตินจากเปลือกผักและผลไม้, ว วิทยาศาสตร์เกษตร 44(2): 433-436.
พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, เพกทิน, แหล่งที่มา : http://www.foodnetworksolution.com, 29 พฤษภา คม 2561.
วัชระ เวียงแก้ว, 2549, การสกัดเพคตินด้วยไอน้ำจากเปลือกส้มโอ, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นครนายก, 41 น.
องอาจ เด็ดดวง, 2553, การเปรียบเทียบเพคตินสกัดจากฝรั่งสามชนิดกับเพคตินมาตรฐาน, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, 55 น.
AOAC, 2010, Official Methods of Analysis of AOAC International, 17th Ed., AOAC International, Gaithersburg, Maryland.
Banerjee, S. and Bhattacharya, S., 2011, Compressive textural attributes, opacity and syneresis of gels prepared from gellan, agar and their mixtures, Food Eng. 102: 287-292.
Liew, Q.S., Ngoh, G., Yusoff, R. and Teoh, W., 2018, Acid and deep eutectic solvent (DES) extraction of pectin from pomelo [Citrus grandis (L.) Osbeck] peels, Biocat. Biotechnol. 13: 1-11.
Pasandide, B., Khodaiyan, F., Mousavi, E. and Hosseini, S., 2017, Optimization of aqueous pectin extraction from citrus medica peel, Carbohyd. Polym. 178: 27-33.
Yang, J., MU, T. and Ma, M., 2018, Extraction, structure, and emulsifying properties of pectin from potato pulp, Food Chem. 244: 197-205.
Zarifeh, R., Khodaiyan, F., Rezaei, K. and Kiani, H., 2017, Extraction, optimization and physicochemical properties of pectin from melon peel, Int. J. Biol. Macromol. 98: 709-716.