1 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปรึกษา
2 รองคณบดีบัณฑิตศึกษาและวิจัย ที่ปรึกษา
3 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ที่ปรึกษา
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย ธนานันต์ หัวหน้าคณะบรรณาธิการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัลยา อุทัยดา รองหัวหน้าคณะบรรณาธิการ
6 ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส บรรณาธิการ
7 ศาสตราจารย์ ดร.มนัส พรหมโคตร บรรณาธิการ
8 ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล บรรณาธิการ
9 ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ บรรณาธิการ
10 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เลาหโกศล บรรณาธิการ
11 ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล บรรณาธิการ
12 ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล บรรณาธิการ
13 ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ บรรณาธิการ
14 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม บรรณาธิการ
15 รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ บรรณาธิการ
16 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ บรรณาธิการ
17 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ จันทราสุริยารัตน์ บรรณาธิการ
18 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ บรรณาธิการ
19 รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา  จิระเกียรติกุล บรรณาธิการ
20 รองศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล บรรณาธิการ
21 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญวิสาข์ พิสิฏฐศักดิ์ บรรณาธิการ
22 ดร.กัลยารัตน์ ภู่สุดแสวง ผู้จัดการ
23 นายภัทรเดช ขวัญอยู่ ผู้ช่วยผู้จัดการ