บรรณาธิการ         

รศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผศ.ดร.สมจิต ดำริห์อนันต์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ    

ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศ.ดร.มนัส พรหมโคตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ศ.ดร.วิเชียร เลาหโกศล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ศ.ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รศ.ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รศ.ดร.วรางคณา สมพงษ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รศ.ดร.เยาวพา จิระเกียรติกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผศ.ดร.เพ็ญวิสาข์ พิสิฏฐศักดิ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้จัดการ

ดร.กัลยารัตน์ ภู่สุดแสวง