Login or Register to make a submission.

1. ข้อกำหนด

1.1 บทความที่จะเผยแพร่ในวารสารต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมิน (peer review) ในแต่ละสาขา ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ผู้ประเมินจะไม่ทราบชื่อผู้เขียนและผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (double-blinded review system) โดยผู้ประเมินและผู้เขียนต้องอยู่ต่างหน่วยงานกัน

1.2 การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ให้ส่งในเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/tjst เท่านั้น โดยต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ และแนบไฟล์ต้นฉบับบทความที่ไม่มีการระบุผู้เขียน (ต้องไม่มีชื่อผู้เขียน หน่วยงานสังกัด และอีเมล บรรณาธิการจะส่งไฟล์นี้ให้ผู้ประเมิน) และอาจแนบไฟล์อื่น ๆ เช่น รูป ตาราง กราฟ

2. ขอบเขต

เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4 สาขา ดังนี้

2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติ เป็นต้น

2.2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science) ได้แก่ ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

2.3 วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น

2.4 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Engineering and Architecture) ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น

3. วิธีเผยแพร่

เผยแพร่ผ่านระบบ ThaiJO (Thai Journals Online) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย ในเว็บไซต์  https://www.tci-thaijo.org/index.php/tjst/index

4. การเตรียมต้นฉบับ

4.1 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ Browalia New ในโปรแกรม Microsoft Office Word ขนาด A4 โดยเว้นระยะห่างจากขอบแต่ละด้าน 2.54 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 15 หน้า

4.2 บทความภาษาไทยต้องมี Abstract (ภาษาอังกฤษ) รวมทั้งตารางและรูป (หัวข้อ คำอธิบาย และเนื้อหา) ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ส่วนบทความภาษาอังกฤษไม่ต้องมีภาษาไทย

4.3 ชื่อบทความ : ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวหนา ขนาด 22 ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ

4.4 ชื่อผู้เขียน : ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวธรรมดา ขนาด 16 ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบบทความ (corresponding author) ด้วยเครื่องหมายดอกจันทร์ (*)

4.5 หน่วยงานต้นสังกัด : ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวเอน ขนาด 13 ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อผู้เขียนแต่ละคน

4.6 Corresponding author : ตัวเอน ขนาด 14 ระบุอีเมล (E-mail) ของผู้รับผิดชอบบทความ

4.7 บทคัดย่อและ Abstract : ตัวธรรมดา ขนาด 16 พิมพ์คอลัมน์เดียว โดยจัดชิดขอบทั้งสองด้าน ความยาวไม่เกิน 250 คำ

4.8 เนื้อหา : ตัวธรรมดา ขนาด 16 พิมพ์คอลัมน์เดียว โดยจัดชิดขอบทั้งสองด้าน ควรประกอบด้วยคำนำ อุปกรณ์ วิธีการ ผลการวิจัย วิจารณ์ สรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง โดยรูปและตารางให้ใส่ไว้ท้ายบทความ

4.9 หลักเกณฑ์การอ้างอิง : ใช้ระบบ name-year system เรียงลำดับตามพยัญชนะแรกของชื่อผู้เขียน เอกสารที่มีผู้เขียนชุดเดียวกัน ให้เรียงลำดับตามปีที่พิมพ์ โดยต้องระบุชื่อผู้เขียนให้ครบทุกคน

5. การเขียนรายการอ้างอิง

บทความภาษาไทยต้องเขียนรายการอ้างอิง (reference) เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด  โดยรายการอ้างอิงใดที่เนื้อหาเป็นภาษาไทยให้เพิ่ม (in Thai) ไว้ท้ายสุด

5.1 หนังสือหรือตำรา (text)

5.1.1 กรณีอ้างโดยตรง

Thanananta, T., 2010, Molecular Genetics, Protexts Printing House, Bangkok, 148 p. (in Thai)

Thanananta, T., 2006, Genetics Laboratory, Teaching Materials, Department of Biotechnology, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Pathum Thani, 130 p. (in Thai)

Watson, J.D., Baker, T.A., Bell, S.P., Gann, A., Levine, M. and Losick, R., 2004, Molecular Biology of the Gene, 5th Ed., Pearson Education, Inc., San Francisco. 

5.1.2 กรณีอ้างอิงเอกสารของบุคคลหนึ่งที่ปรากฏในหนังสือที่รวบรวมโดยอีกบุคคลหนึ่ง

Peyachoknagul, S., 1997, Identification of Plant Species Using Molecular Markers, pp. 57-82, In Thanananta, T. (Ed.), Classification of Plant Varieties by Molecular Biology Techniques, Department of Biotechnology, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Pathum Thani. (in Thai)

Socott, G.E., 1980, Quantitaive Genetics, pp. 300-310, In Love, S.H. (Ed.), Animal Breeding, John wiley Sons, Inc., New York. 

5.2 วารสาร (journal)

Thanananta, T., Engkagul, A., Peyachoknagul, S., Pongtongkam, P. and Apisitwa nich, S., 1997, Cloning of 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase gene from soil microorganism, Thammasat Int. J. Sci. Tech. 2(2): 56-59.

Thanananta, T., Pongtongkam, P., Thongpan, A., Kaveeta, L. and Peyachoknagul, S., 2006, Effect of short-day photoperiod on DNA methylation and expression of a gene in rice KDML 105, Afr. J. Biotechnol. 5: 1375-1382.

Thanananta, N., Pumeiam, S. and Thanananta, T., 2013, Identification and genetic relationship of Rhynchostylis gigantea and their hybrids using HAT-RAPD markers, Thai Sci. Technol. J. 21: 360-370. (in Thai)

Saetai, K., Thanananta, T. and Thanananta, N., 2014, Identification and genetic relationship analysis of Bulbophyllum section Sestochilus using HAT-RAPD and ISSR markers, Thai J. Sci. Technol. 3(2): 92-101. (in Thai) 

5.3 รายงาน (report and proceeding)

Thanananta, T., 2012, Study on Genetic Diversity of Dendrobium spp., Ueang Sai Group in Thailand, Research Report, Thammasat University, Pathum Thani, 54 p. (in Thai) 

5.4 วิทยานิพนธ์ (thesis)

Thanananta, T., 1995, Cloning of 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase gene from soil microorganism, Master Thesis, Kasetsart University, Bangkok, 133 p. (in Thai)

Sakkayawong, N., 2006, Application of Chitin of Textile Wastewater Treatment, Doctoral Dissertation, King Monghut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, 130 p.

Nattapong Chanchula, 2015, Biotechnological Techniques for Improvement of Native Torenia and their Hybrids, Doctoral Dissertation, Kasetsart University, Bangkok, 114 p. 

5.5 เว็บไซต์ (web site)

Wasuwat, S., Types of Lotus and Water Lily Which Grown in Thailand, Available Source: https://www.thaiwaterlily.com, May 8, 2011. (in Thai)

Commonwealth of Australia 2011, Bureau of Meteorology (ABN 92 637 533 532 S.O.I. (Southern Oscillation Index) Archives 1876 to present, Available Source: https://www.bom. gov.au/climate/current/soihtm1.shtml, April 18, 2011.