Return to Article Details การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผลการปรับความไม่สมดุลของข้อมูลในการจำแนกด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล