Return to Article Details การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์ระหว่างค่ากลางของประชากร 2 กลุ่ม สัมพันธ์กันภายใต้การแจกแจงที่มีความโด่งปรกติและโด่งมาก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล