Return to Article Details ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลบวกของพหุคูณของ 9 กับจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นจาก 1 ทางซ้ายและขวาเข้าสู่เลขกึ่งกลางและจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นจาก 1 ที่กึ่งกลางไปทางซ้ายและขวา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล