ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลบวกของพหุคูณของ 9 กับจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นจาก 1 ทางซ้ายและขวาเข้าสู่เลขกึ่งกลางและจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นจาก 1 ที่กึ่งกลางไปทางซ้ายและขวา

Main Article Content

ประไพศรี กำแพงแก้ว
รสสุคนธ์ อินตะแสน
และอัยเรศ เอี่ยมพันธ์

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการศึกษาและการหารูปทั่วไปของผลบวกของพหุคูณของ 9 กับจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นจาก 1 ทางซ้ายและขวาเข้าสู่เลขกึ่งกลางถึง n กับจำนวน n-1 และผลบวกของพหุคูณของ 9 กับจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นจาก 1 ที่กึ่งกลางไปทางซ้ายและขวาถึง n กับจำนวน n-1 เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกใด ๆ โดยที่ n>2 ผลการศึกษาพบรูปทั่วไปของผลบวกดังกล่าว ดังนี้ ... สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n>2 และ ... สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n>2 

คำสำคัญ : พหุคูณของ 9; จำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นจาก 1

 

Abstract

This article presents a general form of the sum of the multiple of 9 with the arranged numbers by increasing from 1 of the left and the right to the middle n and n-1. The sum of the multiple of 9 with the arranged numbers by increasing from the middle 1 to the left and the right n and n-1 where n is any positive integer such that n>2, is also revealed. The results show that the general form of the sum is ... for all positive integer n>2 and ... for all positive integer n>2. 

Keywords: multiple of 9; arranged number by increasing from 1

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กำแพงแก้ว ป., อินตะแสน ร., & เอี่ยมพันธ์ แ. (2015). ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลบวกของพหุคูณของ 9 กับจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นจาก 1 ทางซ้ายและขวาเข้าสู่เลขกึ่งกลางและจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นจาก 1 ที่กึ่งกลางไปทางซ้ายและขวา. Thai Journal of Science and Technology, 4(1), 1–13. https://doi.org/10.14456/tjst.2015.15
Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ