Return to Article Details การศึกษาคุณลักษณะของน้ำทะเลปนเปื้อนน้ำมันเมื่อผ่านกระบวนการแปรสภาพน้ำมันด้วยเทคนิค Download Download PDF