Return to Article Details รูปแบบการแสดงออกของยีน Heat Shock Protein ในข้าวก่ำพะเยาระยะต้นกล้าภายใต้สภาวะแล้ง Download Download PDF