รูปแบบการแสดงออกของยีน Heat Shock Protein ในข้าวก่ำพะเยาระยะต้นกล้าภายใต้สภาวะแล้ง

Main Article Content

สุภาพร ภัสสร

Abstract

Study of the drought stress effect on growth and expression of heat shock proteins in Khao Kum Phayao (Oryza sativa L.). Rice seedlings were germinated and grown for 7 days. Then 7-day old seedlings were continually grown in liquid Hoagland medium supplemented with 5 and 10 % (w/v) of PEG6000 to simulate drought stress and in Hoagland solution without PEG6000 (control) for a total of 21 days. The seedling growths were determined by the length of root and stem. The result showed that stem length in drought stress was shorter than control. While root length was longer compared to control. The pattern of gene expression of HSP90s (HSP50.2, HSP74.8 and HSP80.2), HSP70s (HSP23.7, HSP58.7 and HSP71.1) and small HSPs (HSP17.0, HSP24.1 and HSP26.7) were analyzed using semi-quantitative RT-PCR (sqRT-PCR) method. The HSPs expressions in seedling were exhibited in different expression patterns. The HSP58.7 expression was significantly induced in drought stress compared to the control. The HSP74.8 and HSP80.2 were constitutively expressed in drought condition and control. Moreover, HSP17.0 and HSP71.1 increasingly expressed following the period of seedling growth. The expression of both genes were independent of drought effect. Last group of HSPs as HSP23.7, HSP24.1, HSP26.7 and HSP50.2 showed that the effect of drought stress altered the pattern of gene expression by accelerating time of the maximum gene expression to be faster than control. 


Keywords: drought stress; heat shock protein; Khao Kum Phayao

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biography

สุภาพร ภัสสร

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

References

[1] กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2554, ประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์-ข้าวก่ำล้านนา, เลขที่ประกาศ 44, 20 ตุลาคม 2554.
[2] Yao, S.L., Xu, Y., Zhang, Y.Y. and Lu, Y.H., 2013, Black rice and anthocyanins induce inhibition of cholesterol absorption in vitro, Food Funct. 4: 1602-1608.
[3] Hudson, E.A., Dinh, P.A., Kokubun, T., Simmonds, M.S.J. and Gescher, A., 2000, Characterization of potentially chemopreventive phenols in extracts of brown rice that inhibit the growth of human breast and colon cancer cells, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 9: 1163-1170.
[4] Efeoglu, B., 2009, Heat shock proteins and heat shock response in plants, G.U. J. Sci. 22: 67-75.
[5] Wang, W., Vinocur, B., Shoseyov, O. and Altman, A., 2004, Role of plant heat-shock proteins and molecular chaperones in the abiotic stress response, Trends Plant Sci. 9: 244-251.
[6] Murakami, T., Matsuba, S., Funatsuki, H, Kawaguchi, K, Saruyama, H, Tanida, M. and Sato, Y., 2004, Over-expression of small heat shock protein, sHSP17.7 confers both heat tolerance and UV-B resistance to rice plant, Mol. Breed. 13: 165-175.
[7] Sarkar, N.K., Kim Y.K. and Grover, A., 2009, Rice sHSP genes: Genomic organization and expression profiling under stress and development, BMC Genomics 10: 393.
[8] Zou, J., Liu, A., Chen, X., Zhou, X., Gao, G., Wang, W. and Zhang, X., 2009, Expression analysis of nine rice heat shock protein genes under abiotic stresses and ABA
treatment, J. Plant Physiol. 166: 851-861.
[9] Jaleel, C.A., Manivannan, P., Wahid, A., Farooq, M., Al-Juburi, H.J., Somasunda-ram, R. and Panneerselvam, R., 2009, Drought stress in plants: A review on morphological characteristics and pigments composition, Int. J. Agric. Biol. 11: 100-105.
[10] Lecoeur, J., Wery, J., Turc, O. and Tardieu, F., 1995, Expansion of pea leaves subjected to short water deficit: cell number and cell size are sensitive to stress at different periods of leaf development, J Exp. Bot. 46: 1093-1101.
[11] Madabula, F.P., Santos, R.S.D., Machado, N., Pegoraro, C., Kruger, M.M., Maia, L.C.D., Sausa, R.O.D. and Oliveira, A.C.D., 2016, Rice genotypes for drought tolerance: morphological and transcriptional evaluation of auxin-related genes, Bragantia, Campinas 75: 428-434.
[12] อรประภา อนุกูลประเสริฐ, 2559, ผลของการขาดน้ำต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวหอม 6 พันธุ์, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24(3): 443-455.
[13] Pace, P.F., Cralle, H.T., El-Halawany, S.H.M., Cothren, J.T. and Senseman, S.A., 1999, Drought-induced changes in shoot and root growth of young cotton plants, J. Cotton Sci. 3: 183-187.
[14] Dwivedi, S.D.K., Dwivedi, Husain, R., Gyanendra, K, Yadav, G., Kumar, G., Singh, S.O.N., Yikram, N. and Khan, N.A., 2017, Physiological, morphological and molecular mechanisms for drought tolerance in rice, Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 6: 4160-4173.
[15] Bernier, J., Atlin, G.N., Serraj, R., Kumar, A. and Spaner, D., 2008, Breeding upland rice for drought resistance, J. Sci. Food Agric. 88: 927-939.
[16] Cho, E.K. and Hong, C.B., 2004, Molecular cloning and expression pattern analyses of heat shock protein 70 genes from Nicotiana tabacum, J. Plant Biol. 47: 149-159.
[17] Waters, E.R., 2013, The evolution, function, structure, and expression of the plant sHSPs, J. Exp. Bot. 64: 391-403.
[18] Al-Whaibi, M.H., 2011, Plant heat-shock protein: A mini review, J. King Saud. Univ. Sci. 23: 139-150.
[19] Ye, S.F., Yu. S.W., Shu, L.B., Wu, J.H., Wu, A.Z. and Luo, L.J., 2012, Expression profile analysis of 9 heat shock protein genes throughout the life cycle and under abiotic stress in rice, Chin. Sci. Bull. 57: 336-343.