วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในด้านการศึกษาและวิจัยต่อไป

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ปีละ 12 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม) ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์) ฉบับที่ 3 (มีนาคม) ฉบับที่ 4 (เมษายน) ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม) ฉบับที่ 6 (มิถุนายน) ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม) ฉบับที่ 8 (สิงหาคม) ฉบับที่ 9 (กันยายน) ฉบับที่ 10 (ตุลาคม) ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน) และฉบับที่ 12 (ธันวาคม)

ISSN: 0858-4435

E-ISSN: 2651-1231

Vol.28 No.8 (August 2020)

Published: 2020-05-07

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการแปลงข้อมูลสำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแกมมา

พิชชาพัส ภูรีจารุโรจน์, วรวรรณ พยัคเวช, นัทธพงศ์ ตรีสุธรรมมาศ, ศุภนุช รักษาคม, จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง

1321-1333

สูตรที่เหมาะสมของการผลิตทอฟฟี่มะขามป้อม

นรินทร์ เจริญพันธ์, กนกพร ภาคีฉาย

1389-1402

สภาพการผลิต การจัดการ และห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย

สุรีย์พร แสงวงศ์, วีรนุช ทันนิธิ, จักรกฤษ วิชาพร, พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

1403-1414

ความสัมพันธ์ของการเกิดเห็ดเผาะกับไม้เต็งจากแปลงทดลองที่มีความถี่ไฟต่างกันในป่าเต็งรัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

สุนันทา วิสิทธิพานิช, สิริรัตน์ จันทร์มหเสถียร, สันติ สาระพล, มานพ ผู้พัฒน์, พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, สุดชาย วิสิทธิพานิช

1437-1449

การเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล่อน 4 พันธุ์ ที่ปลูกภายใต้โรงเรือนในจังหวัดสงขลา

ศุภัครชา อภิรติกร, คริษฐ์สพล หนูพรหม, ศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์

1450-1461

View All Issues