วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในด้านการศึกษาและวิจัยต่อไป

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ปีละ 12 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม) ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์) ฉบับที่ 3 (มีนาคม) ฉบับที่ 4 (เมษายน) ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม) ฉบับที่ 6 (มิถุนายน) ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม) ฉบับที่ 8 (สิงหาคม) ฉบับที่ 9 (กันยายน) ฉบับที่ 10 (ตุลาคม) ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน) และฉบับที่ 12 (ธันวาคม)

ISSN: 0858-4435

E-ISSN: 2651-1231

Vol.28 No.7 (July 2020)

Published: 2020-03-19

ราสาเหตุโรคผลเน่าของเงาะ (Nephelium lappaceum L.) และการควบคุมโรคโดยใช้กรดซาลิไซลิก

กัลยลักษณ์ เสนาะสำเนียง, นภลภัส บุษบงก์, สมศิริ แสงโชติ, วีระณีย์ ทองศรี, จักรพงษ์ หรั่งเจริญ

1216-1226

ผลการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปส แอลฟาแอมิเลส และแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดเห็ดหอมในหลอดทดลอง

รังสิตา จันทร์หอม, กานต์สุดา วันจันทึก, ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, สมศรี เจริญเกียรติกุล

1241-1252

การระบุชนิดของเห็ดโคนข้าวตอก (Termitomyces microcarpus) และปลวกเพาะเลี้ยงราที่สัมพันธ์กับเห็ดโคนข้าวตอก

ณิชารีย์ จันทร์นวล, พรสินี กองทอง, มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล, ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ศศิธร หาสิน

1281-1293

View All Issues