วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในด้านการศึกษาและวิจัยต่อไป

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ปีละ 12 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม) ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์) ฉบับที่ 3 (มีนาคม) ฉบับที่ 4 (เมษายน) ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม) ฉบับที่ 6 (มิถุนายน) ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม) ฉบับที่ 8 (สิงหาคม) ฉบับที่ 9 (กันยายน) ฉบับที่ 10 (ตุลาคม) ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน) และฉบับที่ 12 (ธันวาคม)

ISSN: 0858-4435

E-ISSN: 2651-1231

Vol.28 No.5 (May 2020)

Published: 2020-02-01

การพัฒนาน้ำสลัดไขมันต่ำเสริมแป้งข้าวก่ำ

บุศราภา ลีละวัฒน์, ไตรรัตน์ แก้วสะอาด

774-789

การคัดเลือกผู้ส่งมอบโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สำหรับโรงงานผลิตกระสอบตัวอย่าง

วัชรวิทย์ แสนสุโพธิ์, เกรียงไกร การชัยศรี, พีรภพ จอมทอง, นพคุณ แสงเขียว, ประจวบ กล่อมจิตร

872-884

การประยุกต์ใช้การกระจายหน้าที่คุณภาพเพื่อออกแบบคำอธิบายรายวิชาการศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม

ชูศักดิ์ พรสิงห์, นพคุณ แสงเขียว, พีรภพ จอมทอง, จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย, ทองแท่ง ทองลิ่ม

913-927

ผลของสนามไฟฟ้าพัลส์ต่อการดึงน้ำแบบออสโมติกและจลนพลศาสตร์การถ่ายเทมวลของเนื้อสตรอว์เบอร์รี่

ชิตวัน สมบัติ, ตะชิ มาลัยไพรวัลย์, วรรณธัช แก้วดวงตา, ณัฐธินี ทรายแก้ว, ชัชวาลย์ กันทะลา, พานิช อินต๊ะ, ปพณ สะอาดยวง

928-948

View All Issues