Contact

งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ขออภัยในความไม่สะดวก
ในช่วงสถานการณ์ Covid-19
หากท่านต้องการติดต่อวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางอีเมล์

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย ธนานันต์
บรรณาธิการ

Support Contact

นางสาวชัชฎา วุฒิโชคดำรงค์