Contact

งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-5644440-79 ต่อ 1810 โทรสาร 02-5643151 อีเมล tstj.tu@gmail.com

ขออภัยในความไม่สะดวก
ในช่วงสถานการณ์ Covid-19
หากท่านต้องการติดต่อวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางอีเมล์

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย ธนานันต์

Support Contact

นางสาวชัชฎา วุฒิโชคดำรงค์