Contact

งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย ธนานันต์
บรรณาธิการ
Phone 02-5644444 ต่อ 2833

Support Contact

นางสาวชัชฎา วุฒิโชคดำรงค์
Phone 02-5644444 ต่อ 1810