บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระชัย ธนานันต์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมล ศากยวงศ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ   

ศาสตราจารย์ ดร. ทพ. สิทธิชัย ขุนทองแก้ว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ ฉันทศิริวรรณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ศาสตราจารย์ ดร. เกศรา ณ บางช้าง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ เดชะอำไพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์ ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์ ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศาสตราจารย์ ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศาสตราจารย์ ดร. จุลละพงษ์ จุลละโพธิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ศาสตราจารย์ ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ศาสตราจารย์ ดร. สายัณห์ ทัดศรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์