Published: 2018-04-23

การงอกของหัวแก่นตะวัน 4 สายพันธุ์ หลังเก็บรักษาที่ระยะเวลาแตกต่างกัน

รัตติกาล เสนน้อย, ทินภัทร พูนภิญโญ, ศิริชัย ทรัพย์ศิริ

1141-1149