การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยว เขตพื้นที่ 12 เมือง ต้องห้าม…พลาด ในกลุ่มการท่องเที่ยวภาคกลาง

Main Article Content

ธัญญรัตน์ ไชยคราม

Abstract

The objectives of this study were to provide a guideline for the attractions route management to the tourist attractions of The Tourism Authority of Thailand’s campaign “12 cities you can’t say no” which located in central part of Thailand by the needs of tourists; in the aspects of distance, time , sequences and directions in accessing destinations at the least expense, in order to provide convenience to tourists, application of geographic information system was required to indicate the location of tourist destinations to do Network Analysis of the attractions route and to create tourist map. As the result of field survey, the researcher found out that there were attractions in the studied areas divided in 8 categories by the Tourism Authority of Thailand; Agro-ecotourism Attraction, Natural Hot Spring Attraction, Natural Attraction, Cave Attraction, Waterfall Attraction, Historical Attraction, Cultural and Festival Attraction, Arts and Sciences Educational Attraction, and Recreational Attraction. The numbers of attractions in each province were the followings: 72 attractions in Suphanburi province, 67 attractions in Ratchaburi province, 21 attractions in Nakhonpathom province, and 20 attractions in Samutsongkhram province, 180 attractions altogether. During 2 days 1 night plan, there were 4 attraction routes created from the Analyst: (1) 9 temples route for 262.66 kilometers, (2) 3 times stream routes for 253.42 kilometers, (3) Art community route for 253.56 kilometers, and (4) central Thai people all time popular market route for 30.96 kilometers. 


Keywords: tourism; geographic information system; network analysis; 12 cities you can’t say no

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biography

ธัญญรัตน์ ไชยคราม

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

References

[1] กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554, ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรุงเทพฯ.
[2] กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558, ยุทธ ศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560, แหล่งที่มา : http://www.mots.go.th/ewt_dl _link.php?nid=7114, วันที่ 14 พฤษภาคม 2560.
[3] กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2555-2559, แหล่งที่มา : http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7100, วันที่ 14 พฤษภาคม 2560.
[4] การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560, ประเภของการท่องเที่ยว, แหล่งที่มา : osthailand.nic.go.th/masterplan_area/userfiles/files/Tourism.pdf, วันที่ 14 พฤษภาคม 2560.
[5] พีระวัฒน์ แกล้ววิการณ์, 2557, การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่ให้บริการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดเลย, Thai J. Sci. Technol. 3(3): 137-147.
[6] สำนักงานทางหลวงชนบท, 2549, มาตรฐานชั้นทางสำหรับทางหลวงท้องถิ่น, กรุงเทพฯ.
[7] สุเพชร จิรขจรกุล, 2549, เรียนรู้ระบบภูมิสาร สนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.1, อุบลราชธานี, ศิริธรรมออฟเซ็ท
[8] สุเพชร จิรขจรกุล, 2555, เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.1. for Desktop, บริษัท เอ.พี.กราฟิคีไซน์และการพิมพ์, กรุงเทพฯ.
[9] สุเพชร จิรขจรกุล, 2560, เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.5 for Desktop, บริษัท เอ.พี. กราฟิคีไซน์และการพิมพ์, กรุงเทพฯ.
[10] Dijkstra, E.W., 1959, A note on two problems in connexion with graphs, Numerische Mathematik 1: 269-271.