ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวของเมืองจากภาพดาวเทียมแสงไฟช่วงเวลากลางคืนการใช้ที่ดินประเภทเมืองและความหนาแน่นประชากรบริเวณเมืองเชียงใหม่

Main Article Content

อธิวัชร สังข์จันทราพร
อริศรา เจริญปัญญาเนตร

Abstract

The study of “Relationship among urban expansion from night time light satellite imageries, urban land use, and population density” aims to (1) monitor urban expansion of Chiang Mai city from nighttime light satellite imageries, (2) find relationship among urban expansion, urban land use, and population density. The study areas are in Chiang Mai city and surrounding areas in 2000, 2005, 2010 and 2013. Nighttime light satellite imageries from the Operational Linescan System (OLS) of each year were extracted digital number of urban land use. Landsat data were used to classify urban land use in the same area and population density data from the Bureau of Registration Administration, Administrative Department were reclassified and created population density map. Pearson’s correlation coefficient was selected to analyze relationship among urban expansion, urban land use, and population density. The results showed that digital number range of the urban areas is 54-63 and urban expansion is from central urban areas to the south part. Relationship among urban expansion, urban land use, and population density in 4 years with Pearson’s correlation coefficient revealed that there is a significant (p < 0.05) positive correlation among urban expansion and urban land use (R2 = 0.894) and population density (R2 = 0.615). 


Keywords: urban expansion; night time light satellite imageries; urban land use; population density; Chiang Mai city

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

อธิวัชร สังข์จันทราพร

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

อริศรา เจริญปัญญาเนตร

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

References

[1] อัษฎางค์ โปราณานนท์, 2540, รวมบทความแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง, ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
[2] จิราพร กองวงศ์จันทร์, 2555, การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต, สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.
[3] สมพร สง่าวงศ์, 2552, พลวัตการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณเมืองเชียงใหม่และการคาดการณ์ความเป็นเมืองในอนาคตด้วย SLEUTH Model, ภูมิศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงในล้านนา, ว.สังคมศาสตร์ 21: 119-169.
[4] สุวลักษณ์ นาคยา, 2554, การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อการขยายตัวของเมืองในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ภาควิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
[5] เสน่ห์ ญาณสา, 2555, ภูมิศาสตร์เมือง, ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
[6] Elvidge, C.D., Baugh, K.E., Kihn, E.A., Kroehl, H.W. and Davis, E.R., 1997, Mapping city lights with nighttime data from the DMSP Operational Linescan System, Photog. Eng. Remote Sens. 63: 727-734.
[7] Liu, Z., Zhang, Q., Chunyang, H., Huang, Q. and Yang, Y., 2012, Extracting the dynamics of urban expansion in China using DMSP-OLS nighttime light data from 1992 to 2008, Landscape Urban Plan. 106: 62-72.
[8] Álvarez-Berríos, N.L., Parés-Ramos, I.K. and Aide, T.M., 2012, Contrasting patterns of urban expansion in Colombia, Ecuador, Peru, and Bolivia between 1992 and 2009, Ambio. 42: 29-40.
[9] Yi, K., Tani, H., Li, Q., Zhang, J., Guo, M., Bao, Y., Wang, X. and Li, J., 2014, Mapping and evaluating the urbanization process in Northeast China using DMSP/OLS nighttime light data sensors, Sensors (Basel) 14: 3207-3226.
[10] Zhang, Q. and Seto, K.C., 2011, Mapping urbanization dynamics at regional and global scales using multi-temporal DMSP/OLS nighttime light data, Remote Sens. Environ. 115: 2320-2329.