การงอกของหัวแก่นตะวัน 4 สายพันธุ์ หลังเก็บรักษาที่ระยะเวลาแตกต่างกัน

Main Article Content

รัตติกาล เสนน้อย
ทินภัทร พูนภิญโญ
ศิริชัย ทรัพย์ศิริ

Abstract

Study of the effect of storage duration at 5 ºC on tuber germination of Jerusalem artichoke was carried out at Tissue Culture Nursery of Department of Plant Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Sriracha, Chon Buri. The experiment was arranged in 4 × 6 factorial experiment in RCBD with 4 replications. Factor A were 4 varieties of Jerusalem artichoke, and factor B were 6 storage durations, which were 0, 2, 4, 6, 8 and 10 months. Percentage of tuber germination was recorded for 10 days after planting. The results showed that storing of Jerusalem artichoke tubers at 5 ºC for 2 to 6 months resulted in increasing of tuber germination percentage. However, exceeding long time storage caused tuber rot, which resulted in reducing of tuber germination. The longest storage time of 10 months resulted in the lowest percentage of tuber germination, which was 52.3 % 


Keywords: germination; temperature; Helianthus tuberosus L.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

รัตติกาล เสนน้อย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ทินภัทร พูนภิญโญ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ศิริชัย ทรัพย์ศิริ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

References

[1] มยุรฉัตร เผือกไร่, สายฝน พุดหอม, สังคม เตชะวงค์เสถียร และสนั่น จอกลอย, 2556, ผลของอุณหภูมิและการระบายอากาศในบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อคุณภาพของหัวแก่นตะวัน, แก่นเกษตร 41 (ฉบับพิเศษ 1): 597-601.
[2] สนั่น จอกลอย, นิมิต วรสูต, จิรยุทธ ดาเระสา, รัชนก มีแก้ว, ถวัลย์ เกษมาลา และวิลาวรรณ ตุลา, 2549, ศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของแก่นตะวันพันธุ์ต่าง ๆ ในสภาพการเพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย, แก่นเกษตร 34(2): 139-150.
[3] สนั่น จอกลอย, รัชนี พุทธา, รัชนก มีแก้ว, วิลาวรรณ ตุลา และ ถวัลย์ เกษมาลา, 2549, อิทธิพลของการใช้ส่วนขยายพันธุ์ต่อการงอก การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต, แก่นเกษตร 34(2): 151-156.
[4] สมพิศ สายแก้ว, รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย และอัมพร แซ่เอียว, 2553, ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของหัวแก่นตะวันสดภายหลังการเก็บเกี่ยว, ว. วิทย์. กษ. 41(3/1)(พิเศษ): 249-252.
[5] Cosgrove, D.R., Oelke, E.A., Doll, J.D., Davis, D.W., Undersander, D.J. and Oplinger, E.S., 1991, Jerusalem Artichoke, Available Source: https://hort.purdue. edu/newcrop/afcm/jerusart.html, March 22, 2016.
[6] Danilcenko, H., Jariene, E., Aleknaviciene, P. and Gajewski, M., 2008, Quality of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers in relation to storage conditions, Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj. 26(2): 23-27.
[7] Kays, S.J. and Paull, R.E., 2004, Postharvest Biology, Exon Press, Athens, Georgia, 568 p.
[8] Orafti, 2005, Active food scientific monitor, An Orafti Newslett. Nr. 12-spring 2005, p. 20.
[9] Puttha, R., Susana Goggi, A., Gleason, M.L., Jogloy, S., Kesmala, T., Vorasoot, N., Banterng, P. and Patanothai, A., 2014, Pre-chill with gibberellic acid overcomes seed dormancy of Jerusalem artichoke, Agron. Sustain. Dev. 34: 869-878.
[10] Sennoi, R., Singkham, N., Jogloy, S., Boonlue, S., Saksirirat, W., Kesmala, T. and Patanothai, A, 2013, Biological control of southern stem rot caused by Sclero-tiumrolfsii using Trichodermaharzianum and arbuscularmycorrhizal fungi on Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), Crop Prot. 54: 148-153.