ผลของสูตรอาหารและสารประกอบอินทรีย์ต่อการเจริญและพัฒนาของลำลูกกล้วยเอื้องหัวเข็มหมุดในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

อนุพันธ์ กงบังเกิด
วิทยา ผาคำ

Abstract

Pseudobulb explants of Bulbophyllum moniliforme were cultured aseptically on six different media viz. Knudson C (KC), ½ KC, Murashige and Skoog (MS), ½ MS, Vacin and Went (VW) and ½ VW. After cultured for 16 weeks, VW medium could promote the highest number of new pseudobulbs (2.2 pseudobulbs) whereas ½ VW medium could promote the highest number of roots (2.9 roots) and leaves (0.6 leaves). To examine the influence of organic additives, pseudobulb explants were culture on VW medium supplemented with varied concentrations of coconut water (50, 100, 150 and 200 ml/L) and potato extract (25 and 50 g/L). After cultured for 8 weeks, the highest number of new pseudobulbs (2.4 pseudobulbs) as well as the number of leaves (1.2 leaves) and roots (2.8 roots) could be observed on VW medium augmented with 100 ml/L coconut water and 50 g/L potato extract. In this study, three different planting materials were chosen to test the survival, growth and development of seedling after transferred to greenhouse condition for 8 weeks. The results indicated that the highest percentage of survival was obtained when sphagnum moss or chopped coconut husk were used as planting materials. 


Keywords: Bulbophyllum; in vitro culture; organic additive

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

อนุพันธ์ กงบังเกิด

หน่วยวิจัยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

วิทยา ผาคำ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

References

[1] Pedersen, H.A., Kurzweil, H., Suddee, S. and Cribb, P.J., 2011, Orchidaceae 1 (Cypripedioideae, Orchidoideae, Vanilloideae), Flora Thai. 12: 1-302.
[2] Santisuk, T., Chayamarit, K., Pooma, R. and Suddee, S., 2006, Thailand Red Data: Plants, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP), Thailand.
[3] IUCN, 2014, The IUCN Red List of Threatened Species Version 2014.2, Available source: http://www.iucnredlist.org, July 30, 2017.
[4] Nanakorn, W. and Watthana, S., 2008, Queen Sirikit Botanical Garden (Thai Native Orchids 1), Wanida Press, Chiang Mai, 312 p.
[5] Cribb, P.J., Kell, S.P., Dixon, K.W. and Barret, R.L., 2003, Orchid Conservation: A Global Perspective, pp. 1-24, In Dixon, K.W., Kell, S.P., Barrett, R.L. and Cribb, P.J. (Eds.), Orchid Conservation, Natural History Publications (Borneo), KotaKinabalu, Sabah.
[6] Churchill, M.E., Ball, E.A. and Arditti, J., 1972, Tissue culture of orchids II: Methods for root tips-orchid notes from U.C.I., Amer. Orchid Soc. Bull. 41: 726-730.
[7] Rustaei, M., Nazeri, S., Ghadimzadeh M. and Hemmati, S., 2009, Effect of phloroglucinol, medium type and some component on in vitro proliferation of dwarf rootstock of apple (Mallus domestica), Int. J. Agric. Biol. 11: 193-196.
[8] Halloran, S. and Adelberg, J., 2011, A macronutrient optimization platform for micropropagation and acclimatization: using turmeric (Curcuma longa L.) as a model plant, In Vitro Cell. Dev. Biol. Plant 47: 257-273.
[9] Sokolov, R.S., Atanassova, B.Y. and Iakimova, E.T., 2014, Physiological response of in vitro cultured Magnolia sp. to nutrient medium composition, J. Hort. Res. 22: 49-61.
[10] Chang, C. and Chang, W.C., 1998, Plant regeneration from callus culture of Cymbidium ensifolium var. misericors, Plant Cell Rep. 17: 251-255.
[11] Roy, J. and Banergee, N., 2003, Induction of callus and plant regeneration from shoot-tip explants of Dendrobium fimbriatum Lindl. var. oculatum Hk. F, Sci. Hort. 97: 333-340.
[12] Tokuhara, K. and Mii, M., 2003, Highly-efficient somatic embryogenesis from cell suspension cultures of Phalaenopsis orchids by adjusting carbohydrate sources, In Vitro Cell. Dev. Biol. Plant, 39: 635-639.
[13] Chen, J.T. and Chang, W.C., 2004, TIBA affects the induction of direct somatic embryogenesis from leaf explants of Oncidium, Plant Cell Tiss. Org. Cult. 79: 315-320.
[14] Malabadi, R.B., Mulgund, G.S. and Nataraja, K., 2004, Efficient regeneration of Vanda coerulea, and endangered orchid using thidiazuron, Plant Cell Tiss. Org. Cult. 76: 289-293.
[15] Shimura, H. and Koda, Y., 2004, Micro-propagation of Cypripedium macranthos var. rebunense through protocorm-like bodies derived from mature seeds, Plant Cell Tiss. Org. Cult. 78: 273-276.
[16] Wu, I.F., Chen, J.T. and Chang, W.C., 2004, Effects of auxins and cytokinins on embryo formation from root-derived callus of Oncidium ‘Gower Ramsey’, Plant Cell Tiss. Org. Cult. 77: 107-109.
[17] Rahman, A.R.M.M., Islam, M.O., Pradhan, A.K.M.A. and Ichihashi, S., 2004, Effects of complex organic extracts on plantlet regeneration from PLBs and plantlet growth in the Doritaenopsis orchid, Jap. Agric. Res. Quart. 38: 55-59.
[18] Baque, M.A., Shin, Y.K., Elshmar, T., Lee, E.J. and Paek, K.Y., 2011, Effect of light quality, sucrose and coconut water concentration on the microporpagation of Calanthe hybrids (‘Bukduseong’  ‘Hyesung’ and ‘Chunkwang’ ‘Hyesung’), Aust. J. Crop Sci. 5: 1247-1254.
[19] Kaur, S. and Bhutani, K.K., 2012, Organic growth supplements stimulant for in vitro multiplication of Cymbidium pendulum (Roxb.) SW, Hort. Sci. 39: 47-52.
[20] Chen, B., Trueman, S.J., Li, J., Li, Q., Fan, H. and Zhang, J., 2014, Micropropagation of the endangered medicinal orchid, Dendrobium officinale, Life Sci. 11: 526-530.
[21] Bhadra, S.K., Barua, H. and Hossain, M.M., 2004, In vitro germination and rapid micropropagation of Bulbophyllum lilacinum Ridley, Bangl. J. Bot. 33: 103-107.
[22] Than, M.M.M., Pal, A. and Jha, S., 2009, In vitro flowering and propagation of Bulbophyllum auricomum Lindl., the royal flower of Myanmar, Acta Hort. 829: 105-111.
[23] Pakum, W., Wattana, S., Srimuang, K. and Kongbangkerd, A., 2016, Influence of medium component on in vitro propagation of Thai’s endangered orchid: Bulbophyllum nipondhii Seidenf, Plant Tiss. Cult. Biotechnol. 25: 37-46.
[24] Kongbangkerd, A., Watthana, S. and Srimuang, K., 2017, Influence of organic supplements on growth and development of in vitro shoots of Bulbophyllum dhaninivatii Seidenf, Appl. Mech. Mat. 855: 42-46.
[25] Murashige, T. and Skoog, F., 1962, A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures, Physiol. Plant 15: 473-497.
[26] Vacin, E.F. and Went, F.W., 194, Some pH changes in nutrient solution, Bot. Gazette 110: 605-613.
[27] Knudson, L., 1946, A new nutrient solution for the germination of orchid seed, Amer. Orchid Soc. Bull. 15: 214-217.
[28] Dutra, D., Johnson, T., Kauth, P., Stewart, S., Kane, M. and Richardson, L., 2008, Asymbiotic seed germination, in vitro seedling development, and greenhouse acclimatization of the threatened terrestrial orchid Bletia purpurea, Plant Cell Tiss. Org. Cult. 94: 11-21.
[29] ธีรภัทร เหลืองศุภบูลย์, 2549, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สิงโตประหลาด, ปัญหาพิเศษปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก
[30] ชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์, ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และอนุพันธ์ กงบังเกิด, 2011, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สิงโตประหลาด, ว.วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 7(2): 45-59.
[31] Raghavan, V. and Torrey, J.G., 1964, Inorganic nitrogen nutrition of the seedlings of the orchid, Cattleya, Am. J. Bot. 51: 264-274.
[32] van Waes, J.M. and Debergh, P.C., 1986, In vitro germination of some Western European orchids, Physiol. Plant 67: 253-261.
[33] Aktar, S., Nasiruddin, K.M. and Hossain, K., 2008, Effects of different media and organic additives nteraction on in vitro regeneration of Dendrobium orchid, J. Agric. Rural Dev. 6: 69-74.
[34] Yong, J.W.H., Ge, L., Ng, Y.F. and Tan, S.N., 2009, The chemical composition and biological properties of coconut (Cocos nucifera L.) water, Molecules 14: 5144-5164.
[35] Bartova, V. and Barta, J., 2009, Chemical composition and nutritional value of protein concentrates isolated from potato (Solanum tuberosum L.) fruit juice by precipitation with ethanol or ferric chloride, J. Agric. Food Chem. 57: 9028-9034.
[36] Islam, M., Aktar, M. and Pradhan, A.K.M.A., 2011, Effect of potato extract on in vitro seed germination and seedling growth of local Vanda roxburgii orchid, J. Bangl. Agric. Univ. 9: 211-215.
[37] อารีรัตน์ ภู่สอน, 2556, ผลสารประกอบอินทรีย์และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีผลต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้สิงโตธานีนิวัต (Bulbophyllum dhaninivatii Sei-denf.), ปัญหาพิเศษปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก
[38] ธันว์ ขำทอง, 2546, การขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโต
ก้ามปูแดงและสิงโตเครายาวโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
[39] อานนท์ พึ่งอบ, 2555, องค์ประกอบของอาหารต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้สิงโตนกเหยี่ยว, ปัญหาพิเศษปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก
[40] มุกดา สุขสวัสดิ์, 2547, วัสดุปลูกไม้ดอกไม้ประดับ, สำนักพิมพ์บ้านและสวน, กรุงเทพฯ.