นวตกรรมการประเมินผลด้านความปลอดภัยของการสวมหมวกกันน็อคสำหรับเด็กอนุบาลโดยใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย (กล้องดิจิตอล)

Main Article Content

สุเมต บุญสุด
ณธิดา อินทร์แป้น
ละออง อุปมัย

Abstract

This study uses an experimental research process using the process of developing an evaluation method using simple technology (digital camera) for counting helmet use in kindergarten children in kindergartens in the district. Bangkok metropolis of 3 schools, 450 people. Objectives: To develop a digital camera for counting helmet wearers by comparing the counting method with the researchers. The use of digital cameras affect the wearing of helmets do not know if there is a research officer. Increased researcher satisfaction in counting helmet use. The research found that the use of digital cameras to count helmet counts did not affect helmet wearing. Because the values ​​did not differ significantly 0.05 Therefore, the research proposal is to use a digital camera for helmet counting. But it is more convenient in the data collection process. At the same time, it is more convenient to use a researcher counting on a computer without re-counting. Digital camera evaluation will be counting program in further. The researcher had the opinion of the evaluator that the overall assessment activities were good (mean = 4.05, standard deviation = 0.2). The concerned persons (teachers and school administrators) had opinions towards the evaluators. Good and very good (mean = 4.05, standard deviation = 0.3). 


Keywords: achievement evaluation; child helmet wear; digital camera evaluation

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

สุเมต บุญสุด

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

ณธิดา อินทร์แป้น

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

ละออง อุปมัย

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

References

[1] ปัณณ์พัต จันทร์สว่าง, ปัญหาบุคลิกภาพของเด็ก (Children’s Undesirable Habits), แหล่งที่มา : http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform=19617, 25 สิงหาคม 2560.
[2] ดิสกุล ชลศาลาสินธุ์, ศิรดล ศิริธร, วัฒนวงศ์ รัตนวราห, สัจจากาจ จอมโนนเขวา, ดวงดาว วัฒนากลาง, 2017, การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการสวมหมวกนิรภัย โดยทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ, ว.วิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 8(1): 26-35.
[3] Rosenstock, I.M., 1974, Historical origins of the health belief model, Health Edu. Monograph. 2: 328-335.
[4] พานทิพย์ สานประเสริฐ, 2556, การสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยในประชาชนไทย, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21(7): 711-721.
[5] พิมพ์พาภรณ์ กลั่นกลิ่น, 2555, การสร้างเสริมสุขภาพเด็กตามช่วงวัย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ขอนแก่น.
[6] วิทยา ชาติบัญชาชัย, สุเมต บุญสุด และคณะ, 2559, นวัตกรรมความปลอดภัยทางถนน (Road safety best practice), แผนงานสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน, ขอนแก่นการพิมพ์, ขอนแก่น.
[7] หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิไทยโรดส์, แหล่งที่มา : http://trso.thairoads.org/statistic/risk/detail/5068, 29 สิงหาคม 2560.
[8] ขจรศักดิ์ จันทร์พาณิช, พรสุข หุ่นนิรันดร์, พวงชมพู โจนส์, 2558, การศึกษาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมทางการตลาดเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อคในเด็กโดยประยุกต์ใช้การตลาดเชิงสังคม, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่2, วิทยาลัยนครราชสีมา, นครราชสีมา.
[9] บรรจง พลไชย, 2557, การรับรู้ประโยชน์ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้หมวกกันน็อคของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยนครพนม, ว.ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 6(11): 78-88.
[10] NEMCSA, Child Health and Safety, Available Source: https://www.nemcsa.org, September 18, 2017.
[11] Braeuner, S., Issues that affect children in early childhood development, Available Source: http://everydaylife.globalpost.com/issues-affect-children-early-childhood-development-1605.html, September 18, 2017.