Return to Article Details ผลของสีแคลลัสและระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงต่อปริมาณสารทุติยภูมิของแคลลัสกระเจี๊ยบแดง Download Download PDF