ผลของสีแคลลัสและระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงต่อปริมาณสารทุติยภูมิของแคลลัสกระเจี๊ยบแดง

Main Article Content

เยาวพา จิระเกียรติกุล
ปพิชญา ขวานทอง
ภาณุมาศ ฤทธิไชย
อรุณพร อิฐรัตน์

Abstract

Abstract


Color and culture period of callus play important roles on secondary metabolite contents of medicinal plants. The objectives of this study were to investigate the effects of different colors of roselle calli and callus culture periods of dark-red colored-callus on contents of total anthocyanin, total phenolic and total flavonoid including DPPH radical scavenging activities. The secondary metabolite contents of different colored-calli: green-white, red and dark red was determined. The results revealed that the dark-red colored-callus contained higher total anthocyanin content (0.38±0.08 mg cyd-3-glu/L), total phenolic content (28.29±3.16 mg GAE/g dry extract), flavonoids content (13.22±2.11 mg CE/g dry extract) and greater DPPH radical scavenging activity (EC50 = 78.82±6.61 µg/mL) than the red and green-white colored-calli. At different culture periods (7-28 days), it was found that the dark-red colored-callus cultured for 28 days contained the higher contents of total anthocyanin (0.45±0.08 mg cyd-3-glu/L), total flavonoid (11.34±2.60 mg CE/g dry extract) and the greatest DPPH radical scavenging activity (EC50 = 85.70±12.86 µg/mL) than those cultured for 7-21 days. However, there was no significant difference in total phenolic contents at all culture periods. 


Keywords: callus; Hibiscus sabdariffa; anthocyanin; phenolic; flavonoid

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

เยาวพา จิระเกียรติกุล

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ปพิชญา ขวานทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ภาณุมาศ ฤทธิไชย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อรุณพร อิฐรัตน์

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

[1] กฤษณา บุญศิริ, 2535, อิทธิพลของวันปลูก ระยะปลูก และการเด็ดยอดต่อผลผลิตและคุณภาพของกระเจี๊ยบแดง, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
[2] Ali, B.H., Wabel, N.A. and Blunden, G., 2005, Phytochemical, pharmacological and toxicological aspects of Hibiscus sabdariffa L.: A review, Phytother. Res. 19: 369-375.
[3] Mahadevan, N., Shivali and Kamboj, P., 2009, Hibiscus sabdariffa Linn.: An overview, Nat. Prod. Rad. 8: 77-83.
[4] Da-Costa-Rocha, I., Bonnlaender, B., Sievers, H., Pischel, I. and Heinrich, M., 2014, Hibiscus sabdariffa L.: A phytochemical and pharmacological review, Food Chem. 165: 424-443.
[5] Morton, J.F., 1987, Fruits of Warm Climate, Florida Flair Books, Miami, 505 p.
[6] Babatunde, F.E. and Mofoke, A.L.E., 2006, Performance of roselle (Hibiscus sabdariffa L.) as influenced by irrigation schedules, Pak. J. Nutr. 5: 363-367.
[7] วราภรณ์ ภูตะลุน, 2551, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร แนวทางการศึกษาเพื่อผลิตสารทุติยภูมิที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา, ขอนแก่นพิมพ์พัฒนา, ขอนแก่น, 120 น.
[8] ปพิชญา ขวานทอง, 2559, ผลของ Phenylala nine และ Jasmonic acid ต่อปริมาณสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ของแคลลัส กระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa Linn.) ในสภาพปลอดเชื้อ, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี.
[9] Ramachandra Rao, S. and Ravishankar, G.A., 2002, Plant cell cultures: Chemical factories of secondary metabolites, Biotechnol. Adv. 20: 101-153.
[10] Yamamoto, T., Mizugushi, R. and Yamada, Y., 1982, Selection of a high stable pigment producing strain in cultured Euphorbia milli cells, Theor. Appl. Genet. 16: 113-116.
[11] Anjusha, S. and Gangaprasad, A.N., 2017, Callus culture and in vitro production of anthraquinone in Gynochthodes umbellata (L.) Razafim. & B. Bremer (Rubiaceae), Ind. Crops Prod. 95: 608-614.
[12] ทิพย์สุคนธ์ บุญยืน, เยาวพา จิระเกียรติกุล, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, ศรีโสภา เรืองหนู และอรุณพร อิฐรัตน์, 2557, ปริมาณ dioscorealide B ของยอดข้าวเย็นใต้ (Dioscorea membrana cea Pierre ex Prain & Burkill) ในสภาพปลอดเชื้อที่ระยะเวลาเพาะเลี้ยงต่างกัน, แก่นเกษตร 42: 306-310.
[13] Chen, H. and Chen, F., 2000, Effect of yeast elicitor on the secondary metabolism of Ti-transformed Salvia miltiorrhiza cell suspension culture, Plant Cell Rep. 19: 710-717.
[14] Lee, J., Durst, R.W. and Wrolstad, R.E., 2005, Determination of total monomeric anthocyanin pigment content of fruit juices, beverages, natural colorants, and wines by the pH differential method: collaborative study, J. AOAC Int. 88: 1269-1278.
[15] Folin, O. and Ciocalteu, V., 1927, On tyrosine and tryptophan determination in proteins, J. Bio. Chem. 27: 627-650.
[16] Zhu, H., Wang, Y., Liu, Y., Xia, Y. and Tang, T., 2010, Analysis of flavonoids in Portulaca oleracea L. by UV-Vis spectro photometry with comparative study on different extraction technologies, Food Anal. Methods. 3: 90-97.
[17] Yamasaki, K., Hashimoto, A., Kokusenya, Y., Miyamoto, T. and Sato, T., 1994, Electrochemical method for estimating the antioxidative effect of methanol feeding, Enzyme Microb. Tech. 36: 133-138.
[18] Simões, C., Bizarri, C.H.B., Cordeiro, L.S., Castro, T.C., Coutada, L.C.M., Silva, A.J.R., Albarello, N, and Mansur, E., 2009, Anthocyanin production in callus cultures of Cleome rosea: Modulation by culture conditions and characterization of pigments by means of HPLC-DAD/ESIMS, Plant Physiol. Bioch. 45: 895-903.
[19] Anusha, T.S., Joseph, M.V. and Elyas, K.K., 2016, Callus induction and elicitation of total phenolics in callus cell suspension culture of Celastrus paniculatus – willd, an endangered medicinal plant in India, Pharmacogn. J. 8: 471-475.