Return to Article Details การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสำหรับวิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์ของแผนแบบการทดลองสุ่มในบล็อกไม่สมบูรณ์ Download Download PDF