Return to Article Details อิทธิพลการให้ความร้อนแบบลมแห้งต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลแคนตาลูปสด Download Download PDF