อิทธิพลการให้ความร้อนแบบลมแห้งต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลแคนตาลูปสด

Main Article Content

กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ
ไกรยศ แซ่ลิ้ม

Abstract

Effect of heat treatment on postharvest quality changes of sun sweet cantaloupe melon was investigated. Whole cantaloupe fruits were heat-treated in an air oven at varied temperatures and times. Physicochemical properties [color, total soluble solids (TSS) and sugar content] and sensory attributes (odor, taste, texture and overall acceptability) of pulp were analyzed. It was found that temperature and time for heat treatment have a significant effect on fruit quality. The optimum temperature and time for heat treatment of sun sweet cantaloupe melon was at 60 ºC for 120 min. There were increases in chroma value, TSS and sugar contents of pulp. TSS of sun sweet cantaloupe melon was correlated with reducing sugars and sucrose content. Furthermore, the sensory evaluation revealed an increase in sensory attributes of cantaloupe by hot-air treatment. Sensory characteristics of cantaloupe fruits heat-treated at 60 and 65 ºC for 120 min were significantly better than that heat-treated at 50 and 55 ºC for 180 min and the control. Consequently, hot-air treatment enhanced the physiochemical and sensory quality of cantaloupe pulp.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ถนนสุวรรณศร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160

ไกรยศ แซ่ลิ้ม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ถนนสุวรรณศร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160

References

[1] Department of Agricultural Extension, 2016, Cantaloupe 2515, Available Source: https://www.agriinfo.doae.go.th/year59/plant/rortor/veget/18.pdf, August 7, 2018. (in Thai)
[2] Department of Agricultural Extension, 2017, Cantaloupe, Available Source: http://production.doae.go.th, August 7, 2018. (in Thai)
[3] Lueangprasert, K., Jaitrong, S. and Sangworn, S., 2014, Effect of hot water treatments on quality of ‘Sun sweet’ melon fruit in Sakaeo province during storage, KKU Agric. J. 42(3): 39-44. (in Thai)
[4] Hofman, P.J., Stubbings, B.A., Adkins, M.F., Meiburg, G.F. and Woolf, A.B., 2002, Hot water treatments improve ‘Hass’ avocado fruit quality after cold disinfestation, Postharvest Biol. Technol. 24: 183-192.
[5] Naser, F., Rabiei, V., Razavi, F. and Khademi, O., 2018, Effect of calcium lactate in combination with hot water treatment on the nutritional quality of persimmon fruit during cold storage, Sci. Hort. 233: 114-123.
[6] Suna, S., Tamer, C.E., Inceday, B., Sinir, G.Ö. and Çopur, Ö.U., 2014, Impact of drying methods on physicochemical and sensory properties of apricot pestil, Indian J. Tradit. Know. 13: 47-55.
[7] Chaikham, P., Kreungngern, D. and Apichartsrangkoon, A., 2013, Combined microwave and hot air convective dehydration on physical and biochemical qualitied of dried longan flesh, Int. Food Res. J. 20: 2145-2151.
[8] Vicente, A.R., Martínez, G.A., Chaves, A.R. and Civello, P.M., 2006, Effect of heat treatment on strawberry fruit damage and oxidative metabolism during storage, Postharvest Biol. Technol. 40: 116-122.
[9] Zhang, X.M., Dou, M.A., Yao, Y.L., Du, L.Q., Li, J.G. and Sun, G.M., 2011, Dynamic analysis of sugar metabolism in different harvest seasons of pineapple [Ananus comosus L. (Merr.)], Afr. J. Biotechnol. 10: 2716-2723.
[10] Lueangprasert, K., Uthaibutra, J., Saengnil, K. and Arakawa, O., 2010, The effects of sugar application on the concentrations of anthocyanin and flavonol of ‘Mahajanaka’ mango (Mangifera indica Linn. cv. Mahajanaka) fruit, Chiang Mai J. Sci. 37: 355-362.
[11] Aguayo, E., Escalona, V.H. and Art´es, F., 2008, Effect of hot water treatment and various calcium salts on quality of fresh-cut ‘Amarillo’ melon, Postharvest Biol. Technol. 47: 397-406.
[12] Paull, R.E. and Chen, N.J., 2000, Heat treatment and fruit ripening, Postharvest Biol. Technol. 21: 21-37.
[13] Padda, M.S., Amarante, C.V.T., Garcia, R.M., Slaughter, D.C. and Mitcham, E.J., 2011, Methods to analyze physico-chemical changes during mango ripening: A multivariate approach, Postharvest Biol. Technol. 62: 267-274.
[14] Musto, M. and Satriano, M.L., 2010, Fruit responses to postharvest heat treatment time: characterisation of heat-treated strawberry (Fragaria x ananassa) cv. ‘Candonga’ fruits, Agron. Res. 8: 815-826.
[15] Yousef, A.R.M., Emam, H.S. and Ahmed, D.M.M., 2012, Storage and hot water treatments on poststorage quality of mango fruit (Mangifera indica L.) variety copania, Aust. J. Basic Appl. Sci. 6: 490-496.
[16] Ni, L., Lin, D. and Barret, M.D., 2005, Pectin methylesterase catalyzed firming effects on low temperature blanched vegetables, J. Food Eng. 70: 546-556.
[17] Polenta, G., Lucangeli, C., Budde, C., González, C.B. and Murray, R., 2006, Heat and anaerobic treatments affects affected physiological and biochemical parameters in tomato fruits, LWT Food Sci. Technol. 39: 27-34.