Return to Article Details Effect of Culture Media, Plant Growth Regulators and Types of Explant on Proliferation of the Genus Mammillaria and Ferocactus ผลของสูตรอาหาร สารควบคุมการเจริญเติบโต และชนิดของชิ้นส่วนพืชต่อการเพิ่มปริมาณกระบองเพชรสกุลแมมมิลลาเรียและเฟโรแคคตัส Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล