Return to Article Details Effect of Agitation and Aeration on the Growth of Aurantiochytrium sp. FIKU018 Fed-batch Cultured in Bioreactor ผลของอัตราการกวนและการให้อากาศต่อการเจริญเติบโตของ Aurantiochytrium sp. FIKU018 ที่เพาะเลี้ยงแบบเฟด-แบทช์ ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล