กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำาแนกและวัดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการบ่มและแปรรูปผลไม้ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศบังคลาเทศ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF