กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการให้โภชนศึกษาต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเจาะไอร้อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy