การปรับเปลี่ยนวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยการจำลองการอบเหนียวเพื่อแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดโดยพิจารณาถึงขีดจำกัดอัตราการเปลี่ยนแปลงและช่วงเวลาต้องห้าม

Authors

  • จิรพนธ์ ทาแกง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
  • วันไชย คำเสน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
  • อภินันท์ อุรโสภณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

Keywords:

การจำลองการอบเหนียว, การจ่ายโหลดอย่างประหยัด, แลมด้า, Simulated melting, Economic dispatch, Lamda

Abstract

บทความนี้นำเสนอวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดที่มีฟังก์ชั่นราคาเชื้อเพลิงเป็นแบบเรียบ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบอัลกอริทึมของวิธีการจำลองการอบเหนียว (SA) โดยใช้หลักการเท่ากันของต้นทุนการผลิต (incremental cost: gif.latex?\lambda) เข้าไปแทนขั้นตอนของการสุ่มหาค่าเริ่มต้นและใช้หลักการ SA ในการดำเนินการหาคำตอบต่อไป โดยพิจารณาความต้องการของระบบไฟฟ้า ค่าสูญเสียในสายส่ง และเงื่อนไขข้อบังคับต่าง ๆ ของระบบการจำลองโดยใช้โปรแกรม MATLAB และทดสอบกับกรณีศึกษาที่ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 6 หน่วย และได้ทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของวิธีการที่นำเสนอกับวิธี GA, PSO และวิธี BCO จากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่าวิธีการที่นำเสนอมีวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพของคำตอบ คุณลักษณะของการลู่เข้า และการคำนวณที่มีประสิทธิภาพ

Modification of Simulated Melting That is Optimized in Order  to Solve the Economic Dispatch Problem Including the Ramp Rate Limit and The Prohibited Operating Zone

This article presents the most cost-effective method to solve the economical load/dispatch problem with a smooth cost function by modifying the SA simulation algorithms using the same principle of incremental cost (gif.latex?\lambda) instead of initial randomization. In consideration of the needs of the electrical system, the loss in the transmission line and the MATLAB simulated conditions and test cases with a 6-unit generator and tested to evaluate the performance of the GA, PSO and BCO methods. This paper offers an accurate solution to the problems of quality, convergence characteristics, and efficient calculations.

Downloads

Published

2017-12-27