การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันที่ได้จากการไพโรไลซิสพลาสติกพอลิพรอพิลีนเป็นเชื้อเพลิงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซิลิกาอสัณฐานที่ทำการสกัดได้จากแกลบข้าว

Authors

  • จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร สาขาวิทยาศาสตร์เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • กนกพงษ์ ศรีเที่ยง สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

Keywords:

พลาสติกพอลิพรอพิลีน, ไพโรไลซิส, ซิลิกา, ตัวเร่งปฏิกิริยา, การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันไพโรไลซิส, Polypropylene, Pyrolysis, Silica, Catalyst, Pyrolysis oil quality

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาปริมาณผลได้ของน้ำมันพลาสติกพอลิพรอพิลีนด้วยกระบวนการไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 350 - 450 องศาเซลเซียส ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซิลิกาอสัณฐาน จากแกลบข้าว การไพโรไลซิสจะใช้เครื่องเตาปฏิกรณ์แบบกึ่งกะภายใต้สภาวะสุญญากาศและทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันพลาสติกพอลิพรอพิลีนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียสที่น้ำหนักตัวเร่งปฏิกิริยาร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก จากผลการไพโรไลซิสได้ผลปริมาณของของเหลวสูงสุดที่ 450 องศาเซลเซียส คิดเป็นร้อยละ 48 ถ่านชาร์ ร้อยละ 1.3 และก๊าซ ร้อยละ 0.7 และของเหลวที่ผลิตได้มีค่าความร้อนสูง 45,459 กิโลจูลต่อกิโลกรัม จากการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของน้ำมันพลาสติกพอลิพรอพิลีน พบว่า ผลิตภัณฑ์ของของเหลวแสดงถึงกลุ่มอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอนจำพวกแอลคีนและแอลเคน และจากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของน้ำมันพลาสติกพอลิพรอพิลีน พบว่า ค่าความหนืด และค่าความถ่วงจำเพาะ มีค่าเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพน้ำมันดีเซล

The Improvement in quality of fuel oil by pyrolysis of polypropylene using of an amorphous silica catalyst made from rice husk

This research aims to investigate the improvement in quality of fuel oil from polypropylene by pyrolysis at 350o - 450 o Celsius using an amorphous silica catalyst extracted from rice husk. Pyrolysis uses a semi-rotary reactor under vacuum conditions. At 5 percent by weight of pyrolysis results, the maximum volume of liquid at 450° Celsius was 48%, Charcoal 1.3%, and 0.7% gas and liquid produced. The highest heating value of the liquid product was 45,459 kilojoules per kilogram of oil. Furthermore, analysis of the chemical structure of the polypropylene oil demonstrated that the liquid products were characterized by aliphatic hydrocarbons such as alkenes and alkanes. From the analysis of the physical properties of the polypropylene it was shown that viscosity and specific gravity were similar to that of diesel fuel.

Downloads

Published

2017-12-27