การพัฒนาแบบจำลองแบบต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในมหาวิทยาลัย

Authors

  • เจษฎา โพธิ์จันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • วชิระ วิจิตรพงษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • เอกภูมิ บุญธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

แบบจำลองการตัดสินใจแบบต่อเนื่อง 4 ขั้นตอน, ความคุ้มค่าการลงทุน, การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์, 4-Step Sequential Model, Investment Worthiness, Economic Cost-Benefit Analysis

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการพัฒนาแบบจำลองแบบต่อเนื่องในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในมหาวิทยาลัย ตามหลักทางด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง โดยวิธีดำเนินการแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองด้านการขนส่ง 2) การศึกษามูลค่าการลงทุน 3) การศึกษาผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่จะได้รับ และ 4) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่นำไปสู่ข้อมูลที่ใช้ประกอบ การตัดสินใจในการลงทุน อย่างไรก็ตามการวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้แบบจำลองดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนระบบขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตลอดระยะเวลาการวิเคราะห์ 10 ปี โดยผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะฯ มีความคุ้มค่าในการลงทุน (34,695,200 บาท/10 ปี) เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) เท่ากับร้อยละ 32.95 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับ (ร้อยละ 12.00) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (B/C) เท่ากับ 1.38 (มากกว่า 1.00) และ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 7,593,405 บาท (มีค่าเป็นบวก) โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้มาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะฯ ประมาณ 2,041 เที่ยวคน/วัน

The Development of a Model for an Investment Feasibility Analysis of Transport Infrastructure in a University

This research proposes an approach to develop a model for aninvestment feasibility analysis of transport infrastructure in a university according to the principles of traffic and transport engineering. The method is divided into four steps: 1) The development and application of the transportation model, 2) Studying the value of the transport investment 3) Studying the economic and educational benefits of the model and 4) Analysis of the investment feasibility. These processes contribute towards the decision making of the investment. However, this research has applied the model to analyse the feasibility of public transportation investment in Pibulsongkram Rajabhat University during an analysis period covering ten years. The results of the study show that development of public transportation is worthy of investment (34,695,200 Baht / 10 years) because the Economic Internal Rate of Return (EIRR) is 32.95%, which is above the acceptable rate of 12%. The benefit to cost ratio (B/C) is 1.38 (over 1.00) and the Net Present Value (NPV) is 7,593,405 Baht (positive value). The analysis shows that the public transportation system will be used by 2,041 people per day.

Downloads

Published

2017-12-27