การบูรณาการประยุกต์ใช้ RFID (Radio Frequency Identification) และ iOT (Internet of thing) ผ่านระบบคลาวด์ (Cloud Computing)

Authors

  • โอฬาร เชี่ยวชาญ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • อนุกิจ เสาร์แก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Keywords:

โลจิสติกส์, อาเอฟไอดี, ไอโอที, คลาวด์ คอมพิวติ้ง, logistic, RFID, iOT, Cloud computing

Abstract

งานวิจัยนี้ได้บูรณาการประยุกต์ใช้ ระบบ RFID  และ iOT ให้กับรถขนถ่านหินลิกไนต์ในเหมืองการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผ่านระบบ Private cloud computing ของการไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจสอบจำนวนเที่ยวรถขนถ่านหินลิกไนต์แทนการนับด้วยคน และสามารถดูข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือได้แบบ real-time โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ RFID Reader, UHF passive RFID tag, Arduino Mega 2560 + Ethernet Shield, ภาษา PHP, JSON, Node.JS และ MariaDB เป็นระบบฐานข้อมูลและโปรโตคอลที่ใช้ในการส่งข้อมูลคือ MQTT และได้ทำการติดตั้ง UHF passive Tag กับรถขนถ่านหินจำนวน 27 คัน และติดตั้งเครื่องอ่าน RFID 1 จุดที่ตำแหน่งเครื่องบดถ่านหินลิกไนต์ที่ 3 และระบบนี้ใช้งานมาประมาณ 1 ปี ตั้งแต่ต้นปี 2558 ถึง 2559 ผลการวิจัยระบบ RFID และ iOT ที่ได้พัฒนาสามารถลดความผิดพลาดการตรวจสอบการจัดการโลจิสติกส์ การนับจำนวนรวมเที่ยวรถขนถ่านหินลิกไนต์ในหนึ่งวัน และจำนวนเที่ยวขนถ่านหินลิกไนต์ของรถแต่ละคันในหนึ่งวัน

An Integrated System of RFID (Radio Frequency Identification), iOT (Internet of Things) and Cloud Computing for Logistics Management

The aim of this research is to explore the application of a prototype used within logistics management of the Electricity Generation Authority of Thailand (EGAT) at the Mae Moh coal mining plant, Lampang. This research explores the use an integrated application through the RFID ID of Coal trucks and data from the RFID ID processes through private cloud computing. The research aimed to reduce human error in the counting of the numbers of trucks that collected coal from the mine. All the data can be monitored in real-time on computers and smart phones. The equipment and tools used in the research were RFID Readers, UHF-passive RFID tags, Arduino Mega 2560 + Ethernet Shields, PHP, JSON, Node.JS and a Maria DB database system. The protocol used was MQTT. During the first phase, 27 trucks were installed with UHF passive tags whilst 1 crusher (at location number 3) was installed with a RFID reader. This system ran for one year from the beginning of 2015. The results of the research showed that the development of the RFID and iOT system enhanced the logistical management at the coal mine by reducing the human error made in counting the total number of rounds made by trucks that picked up coal each day, or the total number of rounds that each truck made picking up coal per day.

Downloads

Published

2017-12-27