การพัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑ์ ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Authors

  • นราธิป วงษ์ปัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร 054-237352 โทรสาร 054-241079

Keywords:

บาร์โค้ดสองมิติ, ระบบสารสนเทศครุภัณฑ์, กูเกิ้ล ชาร์ต เอพีไอ, รหัสคิวอาร์, เว็บเอ็บพลิเคชัน, two-dimensional barcode, information technology system for equipment, Google Chart API, QR code, web application

Abstract

การพัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑ์ ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์ ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑ์ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ โดยใช้เว็บเอ็บพลิเคชัน 3) เพื่อสำรวจความความพึงพอใจของการใช้งานระบบสารสนเทศครุภัณฑ์ ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ ซึ่งได้นำ กูเกิ้ล ชาร์ต เอพีไอ  มาช่วยในการแสดงผลบาร์โค้ดสองมิติและพิมพ์ลงสติ๊กเกอร์นำไปติดที่ครุภัณฑ์ จำนวน 2,450 รายการ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุและคณาจารย์ จำนวน 5 ราย

ผลการประเมินความความพึงพอใจของการใช้งานระบบสารสนเทศครุภัณฑ์ ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พบว่าข้อมูลครุภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมีคะแนนสูงที่สุด มีระดับคะแนน 4.60  ส่วนได้คะแนนต่ำสุดคือภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน มีระดับคะแนน 3.80

 

The development inventory information system on QR barcode for faculty of industrial technology lampang rajabhat university.

Development of information technology system for the hardware-equipments using by the two-dimensional barcode system for the Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University. The objectives are 1) to survey hardware-equipments within the Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University 2) to development of web application for information technology system for the hardware-equipments using by the two-dimensional barcode system 3) to explore the satisfaction of using information systems, information technology system for the hardware-equipments using by the two-dimensional barcode system, which has led Google Charts API to help in the display two-dimensional barcode and printed stickers to your list of hardware-equipments 2,450 items. The population of this research are the hardware staffs and lecturers in totaled of 5 persons.

The assessment of satisfaction of information technology system for the hardware-equipments using by the two-dimensional barcode system for the Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University. Found that the equipment meets the requirements of the user with the highest score with 4.60 points, the lowest score is the image's content is consistent with the level of 3.80.

Downloads