การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษา : อำเภอแม่ทะ

Authors

  • พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่อยู่ 119 ตำบลชมพู เมืองอำเภอ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100 โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 1321 โทรสาร 054-241079

Keywords:

ศักยภาพพลังงาน, พลังงานชีวมวล, พืชพลังงาน, เศษวัสดุทางการเกษตร, อำเภอแม่ทะ, potential of energy, bio energy, energy crops, wastes agricultural, Mae-Tha district

Abstract

โครงการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลปริมาณชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ของกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จากนั้นนำมาคำนวณหาศักยภาพพลังงานจากชีวมวลของกลุ่มเกษตรกรที่ควรส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานชีวมวลในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจในการศึกษา สำหรับการพัฒนาการใช้พลังงานชีวมวลในเขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งจากการลงพื้นที่ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานจากเศษวัสดุทางการเกษตรเหลือใช้ที่มีศักยภาพทางพลังงานจากพืช 13 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง อ้อย ข้าว ลำไย กาแฟ ยางพารา ไผ่ กระเทียม หอมแดง และเห็ด ในปี พ.ศ. 2554 ถึง 2555 พบว่า ข้าวเป็นพืชที่มีพื้นที่การเพาะปลูกมากที่สุดคิดเป็น 47,393 ไร่ ทำให้ข้าวเป็นพืชที่มีปริมาณผลผลิตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.37 ของผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมด ซึ่งร้อยละการนำวัสดุเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรทั้งหมด โดยรวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 36.67 ถึง 43.81 ถือได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่น้อย  เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนการใช้ประโยชน์โดยรวม เมื่อคำนวณหาปริมาณพลังงานที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ คิดเป็นพลังงานมากกว่า 582.805 TJ หรือคิดเป็นปริมาณน้ำมันดิบได้มากกว่า 13.797 ktoe และสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 32.378 GWhr หรือเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าที่มีอัตราการผลิตไฟฟ้าขนาด 4,620.156 kW จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีศักยภาพในด้านการใช้พลังงานจากเศษวัสดุทางการเกษตรเหลือใช้ คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของศักยภาพพลังงานในระดับประเทศที่สูงถึง 617,151 TJ

 

Analysis the potential of bio-energy from residual biomasses
in Lampang province. Case study: Mae-Tha district.

This research quantified the amount of biomass residue resulting from agriculture in Mae-Tha district, Lampang province. This can used to estimate the potential quantity of energy which can be released from these biomass residues. A database can be useful for future research in generating bio-energy from biomass residues. Following a survey from 2011-2012 to find possible sources of energy from biomass residues, it was found that biomass residue from 13 crops could be used. These crops are corn, peanuts, soybeans, cassava, sugar cane, rice, coffee, rubber, bamboo, garlic, shallots and mushrooms. Of these, rice was harvested from 47,393 rai, yielding 35.37% of total agricultural production in the province. The total use of agricultural waste was between 36.67% and 43.81 % which was used to calculate the amount of unused energy being at 582.81 TJ, or 13.80 Toe of crude oil, or 32.38 GWh of generated electricity. From the data, the research showed that Mae-Tha district in Lampang has the potential to generate energy from biomass residues at 0.1% or up to 617,151 TJ.

Downloads