การพัฒนาเคลือบไฟต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ 1180 องศาเซลเซียส

Authors

  • ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล สาขามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 0815307695

Keywords:

เคลือบไฟต่ำ, ผลิตภัณฑ์สโตนแวร์, ฟริต, Low Temparature Glaze, Stoneware, Frit

Abstract

งานวิจัยนี้ทำการพัฒนาเคลือบไฟต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ 1180 องศาเซลเซียส เริ่มจากผสมเคลือบสำเร็จรูป และฟริตอุตสาหกรรมเข้าหากัน ในปริมาณต่างๆ ทำการเคลือบลงบนชิ้นทดสอบ นำไปผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1180 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศแบบออกซิเดชัน จากนั้นทำการทดสอบลักษณะปรากฎบนผิวเคลือบโดยเครื่องคัลเลอริมิเตอร์ พบมีค่า L* เฉลี่ยระหว่าง 73.01-86.16 ทดสอบพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนโดยเครื่องไดลาโตมิเตอร์ ศึกษาความทนทานต่อแรงกดของผิวเคลือบ โดยเครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อคเวล พบมีค่าเฉลี่ย 19.0-24.6 เมื่อทดสอบความแกร่งของเนื้อดินภายหลังการเผามีค่าเฉลี่ย 21.17 เมกะปาสคาล จากผลการศึกษาพบว่าการเติมฟริตในปริมาณมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้เกิดเคลือบใสได้ดี และยังสามารถประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงจากการเผาในอุณหภูมิเดิมได้ถึง 12.5 เปอร์เซ็นต์

 

Development of Glaze Composition for Stoneware Ceramic 1180°C

The purpose of the research was to develop a glaze composition for stoneware ceramics fired at 1180°C. The experiment started with a blend of basic glaze and commercial fritted glaze in specified ratios which were later used to coat the specimens. After that, the specimens were fired at 1180°C in an oxidation atmosphere. A colorimeter was used to measure the surface of the glaze layer and it was found that the surface had a lightness L* between 73.01-86.16. A dilatometer was used to measure hardness and bending strength and it was found that the hardness was 19.0-24.6 and the bending strength was 21.17 megapascals. The results showed that adding more than 60% fritted glazes resulted in better quality clear glaze and saved fuel costs by up to 12.5%.

Downloads