คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรฝ่ายช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Authors

  • บุญโชติ เกตุแก้ว สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. 0-8925-9556-2 , 0-3242-7037

Keywords:

คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, คุณภาพชีวิตในการทำงาน, Quality of life by the philosophy of sufficiency economy, quality of life in the work

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรฝ่ายช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 2) เพื่อหาความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรฝ่ายช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 188 คน ได้มาจากสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธ์ค่าสัมประสิทธิ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า

1. คุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรฝ่ายช่าง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน

2. ความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรฝ่ายช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะ คือ คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานของบุคลากรฝ่ายช่าง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรลดการใช้จ่ายเงินกู้นอกระบบในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่จำเป็น ควรมีการวางแผนเรื่องรายรับและรายจ่ายภายในครอบครัว ควรมีการจัดทำบัญชีรายรับและจ่าย มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม โดยเข้าร่วมกิจกรรมของสังคมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการทำงานเป็นประจำ จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบุคลากร องค์กร และสังคมต่อไป

 

Quality of life by the philosophy of sufficiency economy and quality of life in the work of technical personnel Local government in the province of Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Province

The purposes of the research were 1) to study the quality of life of employees using the self-sufficiency economic philosophy at the local government offices in Phetchaburi Province and Prachuap Khiri Khan Province and 2) to find the relationship between the self-sufficiency economic philosophy and the quality of life of these employees. The research participants were 188 employees, including government officials, permanent employees and contract employees. The participants were selected using random sampling technique. The research tool was a questionnaire. The data were analyzed by means of percentage, mean, standard deviation and the correlation coefficient of Pearson.

The findings are as follows:

1. The quality of life of employees using the self-sufficiency economic philosophy was at moderate level in all aspects.

2. The relationship between the self-sufficiency economic philosophy and quality of life of employees was statistically significant at 0.01 with a positive correlation at moderate level.

The research suggests that in order to live according to the self-sufficiency economic philosophy, employees should reduce unnecessary expenses (which lead to illegal loans), record income and expenses, find additional jobs, participate in public activities regularly, and strengthen their working relationships. These will lead not only to personal benefits but also benefit the organization and society.

Downloads