การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อการสอนระหว่างสื่อประเภทสไลด์ กับวีดีโอในรายวิชาระบบบริหารและการประกันคุณภาพ

Authors

  • จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054-237399 โทรสาร 054-241079

Keywords:

เปรียบเทียบประสิทธิภาพ, สื่อการสอน, สไลด์, วีดีโอ, comparing the efficiency, instruction media, slide, video

Abstract

การวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อการสอนระหว่างสื่อประเภทสไลด์ กับวีดีโอในรายวิชาระบบบริหารและการประกันคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพของสื่อการสอนระหว่างสื่อประเภทสไลด์กับวีดีโอ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 5513503 ระบบบริหาร และการ ประกันคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 กลุ่มเรียน โดยในการเรียนการสอนบทที่4-6 ใช้สื่อการสอนประเภทสไลด์ กับนักศึกษากลุ่มที่ 1 รหัส 541627901 และใช้สื่อการสอนประเภทวีดีโอ กับนักศึกษากลุ่มที่ 2 รหัส 541627902 ในการเรียนการสอนบทที่ 4-6 โดยในแต่ละบทจะมีแบบทดสอบ ก่อนการเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน การเรียนการสอนบทที่ 7-9 จะทำการสลับ ให้นักศึกษากลุ่มที่ 1 ใช้สื่อการสอนประเภทวีดีโอ และนักศึกษากลุ่มที่ 2 ใช้สื่อการสอนประเภทสไลด์ โดยในแต่ละบทจะมีแบบทดสอบก่อนการเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน ด้วยแบบทดสอบชุดเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้สื่อการสอน ระหว่างสื่อประเภทสไลด์กับวีดีโอผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนและหลังเรียน ของสื่อประเภทสไลด์กับวีดีโอ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับทุกบทเรียน และกลุ่มเรียน สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของสื่อการสอนประเภทสไลด์ได้ผลดีกว่าประเภทวีดีโอ

 

A Comparative Sturdy of the Efficiency of Two Teaching Tools: Use of Slideshows and Use of Videos to Instruct Students in Management and Quality Assurance

This purpose of this study is to compare the efficiency of two Instruction Media, namely the use of slideshows and the use of videos. The research samples were students enrolling for a course titled Management and Quality Assurance in the first semester of the 2012 academic year at Lampang Rajabhat University. The samples were divided into two groups. For lessons 4-6, the first group was taught via slideshows while the second group was taught via videos. For lessons 7-9, this was reversed. Each group was required to take diagnostic tests before and after receiving classroom instruction. The scores from the diagnostic tests for all lessons and from both groups were compared to measure the difference between teaching based on the use of slides and based on the use of videos. The result showed a marked difference between the preand post-test scores of both groups. The results also showed that the use of slideshows was more efficiency than the use of videos.

Downloads