การพัฒนาระบบสารสนเทศบนแผนที่ออนไลน์ของหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

Authors

  • ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ถ ลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100 โทร 054-237399

Keywords:

กูเกิ้ลแม็บเอพีไอ, ระบบสารสนเทศ, แผนที่ออนไลน์, หอพัก, การเดินสำรวจ, google map API, information system, online map, dormitory, survey

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับข้อมูลหอพัก ซึ่งประกอบด้วยที่ตั้ง ประเภทของหอพักสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การคมนาคม เพื่อช่วยให้ นักศึกษาตัดสินใจเลือกหอพักให้เหมาะสมกับนักศึกษา โดยใช้กรณีศึกษาบริเวณรอบมหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง จำนวน 29 แห่งในงานวิจัยครั้งนี้จากผลการทดสอบระบบในการใช้งาน พบว่าระบบที่ พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มความสะดวกให้แก่นักศึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับหอพักได้ และเดินทางไปยังหอพักที่สนใจด้วยตัวเองได้ ผลประเมินด้านการนำไปใช้งานจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน พบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่นำระบบไปใช้งานมากที่สุด คือ สารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และบุคคลทั่วไป คิดเป็นระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.93 และระบบสามารถนำไปใช้ในการนำทาง เพื่อไปยังหอพักที่ต้องการได้ คิดเป็นระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.87

 

The development information system on mapping online dormitory network of Lampang Rajabhat University

This research aims to develop an online system providing cost, location, type, facilities and transportation for student dormitories at Rajabhat Lampang. The information will facilitate students’ decision-making when choosing accommodation. Twenty nine dormitories around Lampang Rajabhat University were used for the database. The results showed that the developed system provides students with appropriate data. Assessments from fifteen users indicated that they found the data useful at a level of satisfaction of 3.93 and that they could use the data to locate the dormitory at a level of satisfaction of 3.87.

Downloads