การพัฒนาสื่อการสอนเรื่อง การคำนวณ PERT และ CPM

Authors

  • ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 089-5673394

Keywords:

การคำนวณ PERT, การคำนวณ CPM, สื่อการสอน, PERT calculation, CPM calculation, instructional media

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 3 ประการได้แก่ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการสอนเรื่องการคำนวณ PERT และ CPM 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนเรื่อง การคำนวณ PERT และ CPM โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้สื่อ การสอน เรื่อง การคำนวณ PERT และ CPM ประชากรในการวิจัยคือนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ จำนวน 18 คน ในการวิจัยได้ทำการสร้างสื่อการสอนและทดสอบโดยการประเมิน ความรู้ของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้งาน รวมทั้งประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอน ที่พัฒนาขึ้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าการ ทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระจากกัน

จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 1) ด้านความรู้ที่ได้รับพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนต่างกันในลักษณะของการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 5.56 คะแนน 2) ด้านของการประเมินความพึงพอใจพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในระดับ 4.28 ซึ่งแปล ความหมายได้ว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก

 

The development instructional media for calculate PERT and CPM

The purposes of the study are 1) to develop instructional media for PERT and CPM calculation 2) to determine the efficiency of the instructional media and 3) to assess student satisfaction with the instructional media. The population consisted of 18 students from the software engineering program. The instructional media were developed and assessed by students in terms of its use for teaching and for students’ satisfaction. The data analysis were by means of percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples.

These results can be summarized as follow: 1) students’ knowledge after the use of the media was significantly higher at an average of 5.56 point. 2) students’ satisfaction of the instructional media was at a satisfactory level.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย