การทดสอบและประเมินสมรรถนะเบื้องต้นของระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก

Authors

  • อำนาจ ฉิมทวี นิสิต ปริญญาเอก วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  • นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Keywords:

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก, ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์, ความต้องการไฟ้ฟ้า, การจ่ายไฟฟ้า, คุณภาพกำลังไฟฟ้า, Microgrid system, PV generator, Power demand, Power supply, Power quality

Abstract

-

 

Preliminary performance testing and evaluating of the microgrid system

After operated for 3 months, the microgrid system is preliminary tested and evaluated in PV generator, power demand and supply, and power quality_ The important parameters that measured in the test and evaluation are solar irradiance, PV array voltage, PV array current, PV inverter output, battery inverter input and output, sending and receiving power between microgrid system and PEA grid, load supply power, system voltage, system current, and system frequency. The preliminary testing and evaluating results is presented follow this. The PV generator efficiency in microgrid system is 10.70 %. Performance ratio of the PV generator is 75.48 %. Capture loss of PV generator is about 16 %. System loss of PV generator is about 8 %.

Average energy demand in working day is 404 kWh/day. Average energy demand in day. off is 303 kWh/day. PV inverter energy output is 494 kWh/day. Battery Inverter loss is 112 kWh/day. Maximum total harmonic distortion voltage (MaxUTHD) of microgrid system is 3.99 %. Maximum total harmonic distortion current (MaxITHD) of microgrid system is 6.9 A. Maximum short-term severity values (MaxPst) of microgrid system is 0.96. Maximum long-term severity values (MaxPlt) of microgrid system is 0.62.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย