การศึกษาศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตจังหวัดลำปาง สำหรับการประยุกต์ใช้งานในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

Authors

  • รวิภา ยงประยูร อาจารย์เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • วศิน์วิโรฒน์ เนติศักดิ์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Keywords:

พลังงานแสงอาทิตย์, เซลล์แสงอาทิตย์, การใช้พลังงานในจังหวัดลำปาง, Solar Energy, Solar Cell, Energy Consumption of Lampang Province

Abstract

-

 

The Potential Evaluation of Solar Irradiation at Lampang Province for Electric Energy Application

The average daily solar energy per year in Lampang province is 18.61 MJ/m2 or 2,326.25 kWh/m2. This is suitable for the development and promotion of solar energy as an alternative energy source. The application of solar technology could be divided into two forms. The first is to produce heat (thermal energy) and the other is to produce electricity (electrical energy). All energy consumption in Lampang Province can be divided into three different categories namely, petroleum, electricity and renewable energy. Electricity consumption can be further classified into eight groups, residential, small business, medium-sized businesses, large businesses, specific operations, government/state enterprise, electric pumps, and temporary. It was found that in the maximum amount of electricity consumption in 2008 was for residential purposes followed by large and small business.

The research found that the solar energy potential in Lampang province is at a maximum value of 45,596 MWh . This could replace the electricity consumption in government/state enterprises or electric pumps.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย