การปรับปรุงเตาอบถ่านอัดแท่งและการหาสมรรถนะการอบ

Authors

  • นิวิท เจริญใจ รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประสงค์ หน่อแก้ว อาจารย์ประจำ สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Keywords:

เตาอบ, ถ่านอัดแท่ง, สมรรถนะ, Dryer, Charcoal Briquette, Performance

Abstract

-

 

Charcoal Briquette Dryer Improvement and Drying Performance Investigation 

The purpose of this research is to investigate the reduction in the moisture content of charcoal briquettes through the design, construction and use of a Charcoal Briquette Dryer (CBD) equipped with a hot air boiler. The CBD used measures 1.60 x 2.30 x1.50 m and has an automatic internal temperature control system installed as a heating regulator. Two experiments were employed to test the reduction in moisture content of the charcoal briquettes. In the first set of experiments, the CBD was used to dry 1500 charcoal briquettes, whereas in the second, the CBD was used to dry 3000 charcoal briquettes. Both experiments were run at 60, 70 and 80 degrees Celsius. After the experiments, the rate of moisture reduction and the cost of drying briquettes were analyzed.

A drying curve derived from the two experiments showed that the higher the temperature, the shorter the time it took to dry briquettes. The study also showed that drying 3000 bricks at 80 degrees Celsius is the most economical method, at a cost of 0.11 baht per piece.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย