การพัฒนาเนื้อดินสี สำหรับโมเสกเซรามิกโทนสีซีเปีย

Authors

  • ศศิธร คนทน

DOI:

https://doi.org/10.14456/itjlp.2015.5

Keywords:

เนื้อดินสี, โมเสกเซรามิก, สีซีเปีย, Colored clay body, Ceramic mosaic, Sepia Color

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของเนื้อดินสี หลังเผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส และเปรียบเทียบโทนสีซีเปียระหว่างเนื้อดินสีกับสีด้ายมาตรฐาน โดยการนำดินอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผสมกับดินขาว จังหวัดระนอง ด้วยระบบไลน์เบลนด์ จำนวน 20 อัตราส่วนผสม เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชั่น และเปรียบเทียบโทนสีซีเปียจากสีด้ายมาตรฐาน จากการศึกษาพบว่า เนื้อดินสีมีค่าการหดตัวหลังเผาร้อยละ 11.0 - 21.0 ค่าดูดซึมน้ำ ร้อยละ 1.1 - 26.1 และมีสีของเนื้อดินหลังเผาจากสีน้ำตาลเข้ม จนถึงสีขาว และเมื่อนำเนื้อดินสี มาเปรียบเทียบกับกับสีด้ายมาตรฐาน พบว่า เนื้อดินสีสามารถเทียบเคียงกับสีด้ายมาตรฐานได้จำนวน 12 สี จาก 13 สี แล้วเมื่อนำเนื้อดินสีมาเรียงภาพเป็นโมเสกเซรามิกพบว่า เนื้อดินสีสามารถสร้างภาพโมเสกเซรามิกได้โดยภาพมีสีใกล้เคียงกับสีภาพอ้างอิง

The Development of Colored Clay Body for Sepia-tone Ceramic Mosaics.

This research aims to study the properties of colored clay body after firing at 1,200 degrees centigrade, and compare the quality of its sepia tone with standard thread colors. The clay was formed by mixing soil from Amphoe Sam Khok, Pathum Thani province, with kaolin from Ranong province. The line blend technique was implemented in the experiments with twenty mixed ratios fired at 1200 degrees centigrade in atmospheric oxidation. After that, the resulting sepia tones were compared with those of standard threads.  From the study, the clay bodys shrank by 11.0% – 12.0% and the absorption rate declined by 1.1% – 26.1%. The color of the clay after firing changed from dark brown to white.

Comparison with thirteen standard thread colors showed that the colored clay is comparable with twelve thread colors. Upon completion of the research, a ceramic mosaic was assembled and it was found that the colored clay can be used to create mosaics which were similar to the reference image.

Downloads

Published

2015-07-01