1. ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวผ่านภาพเสมือนจริงสามมิติ บนอุปกรณ์ราสเบอร์รี่ พาย

Authors

  • กฤษฎิ์ ศรีขวัญใจ
  • สุกฤษฎิ์ แตงรื่น
  • กิตติศักดิ์ บัวบก
  • มานะชัย โต๊ะชูดี

DOI:

https://doi.org/10.14456/itjlp.2015.11

Keywords:

ภาพเสมือนจริงสามมิติ, ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว, การสั่งงานด้วยเสียง, การแปลงข้อความเป็นเสียง, ราสเบอร์รี่ พาย, Hologram, Vacation Guide System, Voice Command, Text-to-Speech, Raspberry Pi

Abstract

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา จนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศซึ่งทำรายได้มหาศาลให้กับประเทศในปีที่ผ่านมา โดยในแต่ละปีนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ อันนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการจัดทำ “ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวผ่านทางภาพเสมือนจริงสามมิติบนอุปกรณ์ ราสเบอร์รี่ พาย (HoVeR-A Holographic Vacation Guide on Raspberry Pi)” เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบภาพ เสมือนจริงสามมิติ (Hologram) ที่ถูกฉายบนจอแสดงภาพเสมือนจริงสามมิติแบบปิระมิด (Pyramid Hologram Screen) ร่วมกับให้ข้อมูลผ่านเสียงบรรยายที่เกิดจากการแปลงข้อความเป็นเสียงโดยเทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นเสียง (Text to Speech) ซึ่งทั้งหมดนี้ทำงานบนอุปกรณ์ราสเบอร์รี่ พาย (Raspberry Pi) ซึ่งสามารถทำงานประมวลผลด้านกราฟิกและติดต่อรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้เทียบเท่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป แต่มีขนาดเล็กและราคาถูก ตัวระบบใช้การควบคุมผ่านการสั่งงานด้วยเสียงโดยเทคโนโลยีการแปลงเสียงเป็นข้อความ (Speech to Text) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการใช้งาน ทำให้ผู้ใช้มีความรู้สึกใกล้เคียงกับการได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการข้อมูล และแก้ไขข้อจำกัดเรื่องการขาดความชำนาญในการใช้งานอุปกรณ์รับข้อมูลแบบเดิม

HoVeR: Holographic Vacation Guide on Raspberry Pi.

Thailand's travel industry has continually grown vastly since 2010, and became the major drive for the nation economy. Each year the number of tourists visiting Thailand tends to increase significantly, which leads to the lack of tourist information staffs problem, causing the inefficient service.  Moreover, since the office hours of the tourist information office is limited, the tourists have limitation to access the travel information.

To overcome these issues, we have an idea to develop “HoVeR-A Holographic Vacation Guide on Raspberry Pi” to help the tourist information staff providing tourist information to the tourist in the form of Hologram displayed on the Pyramid Hologram Screen.  The detailed information related with the attraction will be informed to the tourist via the voice narration created by the Text to Speech technology. The application runs on Raspberry Pi--the portable computing device which has a computational power comparable to the Desktop Computer--platform.  The control module used the Speech to Text technology to send the control command.  This makes the tourist feels like talking to the real staff and enhances the user friendliness.

Downloads

Published

2015-12-26