2. การพัฒนาเครื่องมือช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์

Authors

  • ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
  • ยุทธนา ไวประเสริฐ
  • วีรชัย สว่างทุกข์
  • นราธิป วงษ์ปัน

DOI:

https://doi.org/10.14456/itjlp.2015.12

Keywords:

เครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐาน, ผู้พิการทางสายตา, อักษรเบรลล์, Device assisted instruction Braille, visually impaired, Braille

Abstract

เครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ (BBE) ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อพัฒนาเครื่อง ช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์ และหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้งานโดยลักษณะการทำงานของเครื่องเป็นแบบการรับคำสั่งจากผู้ใช้งาน โดยการกดปุ่ม มีปุ่มกดที่ใกล้เคียงหลักอักษรเบรลล์จริง ใช้ภาษาอักษรเบรลล์ อยู่ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทำการประเมินในส่วนของประสิทธิภาพของเครื่องและความพึงพอใจในการใช้งาน จำนวน 40 คน พบว่า การประเมินหาประสิทธิภาพของเครื่องมีค่าเฉลี่ยจากการประเมินอยู่ที่ 4.5 และมีค่าความถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ที่ร้อยละ 100 และการประเมินความพึงพอใจ การใช้งานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.6 ซึ่งผลการประเมินทั้งสอง 2 แบบ อยู่ในระดับเกณฑ์ “มากที่สุด” จึงทำให้สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่ผู้พิการทางสายตาได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

The Development of a basic grammar Braille teaching machine.

This research presents the development of a basic Braille teaching machine (BBE) for visually-impaired people who are learning the Thai or English Braille alphabet. The working principle is that when buttons which resemble Braille letters are pressed, the machine will produce a spoken version of the input. 40 users were asked to evaluate the machine's performance and to express their level of satisfaction. Users rated the machine at 4.50 on average and their satisfaction at 4.6 on average (on a 5-point scale); both results are at the highest level.

Downloads

Published

2015-12-26