1. การแก้ปัญหาจ่ายโหลดอย่างประหยัดของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนด้วยเทคนิคการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้ง

Authors

  • จิรพนธ์ ทาแกง
  • วันไชย คำเสน

Keywords:

การจ่ายโหลดอย่างประหยัด, การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด, วิธีฝูงผึ้ง, Economic Dispatch, Optimization, Bee Colony

Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนอการจ่ายโหลดอย่างประหยัด ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ด้วยเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้ง โดยพิจารณาถึงฟังชั่นราคาเชื้อเพลิงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่มีสมการทางคณิตศาสตร์ ของต้นทุนการผลิตที่เป็นแบบเรียบ รวมทั้งข้อจำกัดการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยการจำลองทำงานบนโปรแกรม MATLAB และใช้ระบบทดสอบที่ประกอบด้วยเครื่องกำเนิด 6 หน่วย แบ่งเป็น 2 กรณีศึกษา ผลการทดสอบโดยการเปรียบเทียบกับวิธี GA และวิธี PSO ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่าการเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้งมีความสามารถในการเข้าถึงการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้คำตอบที่ดีกว่าวิธี GA และ PSO

Solving Economic Dispatch Problem of A Thermal Power Plant Using Bee Colony Optimization Technique


A method for saving load costs at a thermal power plant using Bee Colony Optimization (BCO) is here presented through an examination of the cost function of the fuel used in power generation, which is determined by an equation covering the investment in production which in turn is smooth. The fundamental constraints of economic dispatch, the problem under consideration, are load demand, power loss and spinning reserve capacity. Additionally, some practical operating constraints of generators, i.e. ramp rate limits and prohibited operating zones are taken into consideration. To verify the performance of the proposed BCO algorithm, it was simulated on MATLAB and tested in two case studies. The simulation results show that the BCO approach is able to obtain higher quality solutions than is possible using conventional approaches.

Downloads

Published

2016-12-19